Παρασκευή
19 Ιουλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3225RSS FEED
ΣΤΗΝ ΕΕΨηφιακά: 24 εκατ. επιχειρήσεις στην ΕΕ προσαρμόζονται
11/02/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Αναθεωρεί η ΕΕ τους κανόνες του εταιρικού δικαίου, προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Η ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σήμερα σε προσωρινή συμφωνία με αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχέδιο οδηγίας που θα διευκολύνει και θα προαγάγει τη χρήση επιγραμμικών λύσεων στις επαφές των επιχειρήσεων με τις δημόσιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, υπάρχουν περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες στην ΕΕ, από τις οποίες, κατά προσέγγιση, το 80 % είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Περίπου το 98-99 % των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα επωφεληθούν αμεσότερα από τις σχετικές βελτιώσεις.

Η προτεινόμενη οδηγία συμπληρώνει τους υφιστάμενους κανόνες για το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ όπως κωδικοποιήθηκαν στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132. Πρόκειται για μία από τις δύο προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Απρίλιο 2018 για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου της ΕΕ. Αποτελεί εξάλλου ακρογωνιαίο λίθο για τον  κανονισμό,που εκδόθηκε,προσφατα, για την ενιαία ψηφιακή πύλη που διευκολύνει την αλληλεπίδραση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των αρμοδίων αρχών, παρέχοντας πρόσβαση σε επιγραμμικές λύσεις.

Οι νέοι κανόνες, που προβλέπονται στην υπόέκδοση οδηγία, διασφαλίζουν ότι:

-οι εταιρίες μπορούν να καταχωρίζουν εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, να συγκροτούν νέα υποκαταστήματα και να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων έγγραφα για τις εταιρείες και τα υποκαταστήματά τους εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,

-διατίθενται στο διαδίκτυο υποδείγματα και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις, σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από την πλειονότητα των διασυνοριακών χρηστών,

-οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις,

 -τα τέλη για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες οι οποίες βαρύνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

 -ισχύει η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά,

-τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης,

-διατίθενται δωρεάν από τα μητρώα επιχειρήσεων περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επίσης, η υπό έκδοση οδηγία ορίζει τις απαραίτητες διασφαλίσεις έναντι της απάτης και των καταχρήσεων στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων που συνιστούν την εταιρεία και της δυνατότητας να απαιτείται η φυσική παρουσία ενώπιον αρμόδιας αρχής. Στην οδηγία διατηρείται η συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά.

Blog:marina anastas.kourbela