Σαββατοκύριακo
22-23  Ιανουαρίου 2022
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4143RSS FEED
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑΣτάσιμες έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα
18/09/2012
Πολύ κάτω από το μέσο κατατάσσει τις πολιτικές της Ελλάδας για την καινοτομία και την επιστήμη, έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  για τις προοπτικές των χωρών μελών του στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

«Το τωρινό ερευνητικό σύστημα της Ελλάδας είναι αδύναμο και σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεμένο από την εγχώρια οικονομία», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

Ακόμη, επισημαίνει ότι η ανεπαρκής εμπορική αξιοποίηση καινοτομιών στις αγορές νέων προϊόντων, μέσα από τη συνεργασία εγχώριων πανεπιστημίων και εταιρειών, πρέπει εφεξής να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Ελλάδας.

Η έρευνα τονίζει ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) έχουν σταματήσει μόλις στο 0,60% του ελληνικού ΑΕΠ (ο παλαιότερος εθνικός στόχος για ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ έως το 2020 θεωρείται πλέον ανέφικτος).

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων και των ελληνικών βιομηχανιών είναι ισχνές, με τελικό αποτέλεσμα να υπάρχει αφενός πολύ μικρή ζήτηση από τις εγχώριες εταιρείες για καινοτομική έρευνα και, αφετέρου, να υπάρχει εξίσου ανάλογα μικρή προσφορά καινοτομιών από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Σε διεθνές επίπεδο, η έκθεση καταλήγει ότι σχεδόν όλες οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ -με εξαίρεση τη Γαλλία και τη Νότια Κορέα- εμφανίζουν πτώση στις σχετικές επενδύσεις επιχειρήσεων για R&D, γεγονός που αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την προώθηση καινοτομιών και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.