Σαββατοκύριακo
26-27  Μαίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2806RSS FEED
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
14/09/2017

Στην τελική φάση της βρίσκεται η εκτέλεση του έργου ΅ε τίτλο «Εξωραϊσ΅ός όψεων 3ου ∆η΅οτικού, 3ου Γυ΅νασίου, 4ου Γυ΅νασίου και 3ου Λυκείου Π. Φαλήρου». ΅ε την υπ’ αριθ. ΅ελέτη 23/2017, προϋπολογισ΅ού 200.000,00€ η οποία περιλα΅βάνει εκτετα΅ένες παρε΅βάσεις συντήρησης και ανακαίνισης στα παραπάνω σχολικά συγκροτή΅ατα.

Οι εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την δια΅όρφωση ενός καλαίσθητου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τους ΅αθητές και τους εκπαιδευτικούς ενώ ΅ετά από σχετικό ανοιχτό διαγωνισ΅ό ο οποίος διενεργήθηκε στις 11/05/2017 αναδείχτηκε ανάδοχος η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ που προσέφερε έκπτωση 77,29%. Το έργο θα στοιχήσει τελικά 45.428,93€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ και βρίσκεται στην τελική του φάση ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες έγκαιρα ΅ε την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς 2017-2018.

Επιση΅αίνεται ότι το έργο που αφορά την αναβάθ΅ιση των όψεων των σχολικών κτιρίων υλοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά από χρη΅ατοδότηση ίδιων πόρων του ∆ή΅ου Παλ. Φαλήρου, και υπάρχει προγρα΅΅ατισ΅ός έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019 να έχουν ολοκληρωθεί ανάλογες εργασίες στο σύνολό των σχολικών συγκροτη΅άτων του ∆ή΅ου. ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2020300, 213 2020285, e-mail: press.pf@palaiofaliro.gr


Το πρόγρα΅΅α αναβάθ΅ισης της σχολικής στέγης στον ∆ή΅ο Παλαιού Φαλήρου, τα τελευταία χρόνια, έχει υλοποιήσει τις εξής δράσεις: • Για το έτος 2014 είχαν προϋπολογιστεί βάση ΅ελέτης 150.000,00€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ και η ανάδοχη εταιρία ΠΕΤΚΑ Α.Ε. προσέφερε έκπτωση 67%. Το έργο στοίχησε 49.500,00€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ. • Για το έτος 2015 είχαν προϋπολογιστεί βάση ΅ελέτης 150.000,00€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ και ο ανάδοχος Ε∆Ε ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ προσέφερε έκπτωση 70%. Το έργο στοίχησε 45.000,00€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ. • Για το έτος 2016 είχαν προϋπολογιστεί βάση ΅ελέτης 120.000,00€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ και ο ανάδοχος Ε∆Ε ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ προσέφερε έκπτωση 75%. Το έργο στοίχησε 30.243,90€ συ΅περιλα΅βανο΅ένου ΦΠΑ. Από τον Ιουλίο του 2014 έχουν έως και σή΅ερα στο πρόγρα΅΅α συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθ΅ισης των όψεων των σχολικών ΅ονάδων του ∆ή΅ου Παλαιού Φαλήρου, έχουν εκτελεστεί και ολοκληρωθεί εργασίες ΅ε επιτυχία στα παρακάτω σχολικά συγκροτή΅ατα: 1ο ∆η΅οτικό σχολείο (δυόρωφο κτίριο οδού Ναϊάδων) 2ο ∆η΅οτικό σχολείο (οδού Αχχιλέως) 3ο ∆η΅οτικό σχολείο (οδού Παρθενώνος) 4ο ∆η΅οτικό σχολείο & 9ο Νηπιαγωγείο (συ΅βολή Ανδρο΅άχης & Γοργοποτά΅ου) 5ο ∆η΅οτικό σχολείο (Λεωφ. Α΅φιθέας) 6ο ∆η΅οτικό σχολείο (οδού Αρ΅ατολών) 7ο ∆η΅οτικό σχολείο (οδού Μουσαίου) 8ο & 13ο ∆η΅οτικά σχολεία στο σχολικό συγκρότη΅α Κοψαχείλα 11ο ∆η΅οτικό σχολείο (οδού Ερατούς) ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2020300, 213 2020285, e-mail: press.pf@palaiofaliro.gr 12ο ∆η΅οτικό σχολείο (οδού Αεροπόρων) 1ο Γυ΅νάσιο Παλαιού Φαλήρου (δυόρoφο κτίριο οδού Ναϊάδων) 3ο Γυ΅νάσιο Παλαιού Φαλήρου (οδού Β.Βέρρα) 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου 5ο Γυ΅νάσιο Παλαιού Φαλήρου (οδού Ζεφύρου) 


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης