Τρίτη
19 Ιουνίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2829RSS FEED
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ 625 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων
11/01/2017

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με στόχο την άντληση 625 εκατ. ευρώ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού (settlement), έχει οριστεί η Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου. Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης