Πέμπτη
4 Μαρτίου 2021
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3819RSS FEED
Πρόταση νέου εκλογικού νόμου
Γράφει ο
Ιωάννης Γ. Κουλούρης

Σε συνέχεια πρόσφατου άρθρου μου, στο οποίο επεσήμανα την ανάγκη για την καθιέρωση νέου εκλογικού νόμου, παραθέτω, όπως υποσχέθηκα στο άρθρο μου αυτό, τις προτάσεις μου για ένα νέο δίκαιο εκλογικό νόμο, ο οποίος παράλληλα θα εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των πολιτών στο κοινοβούλιο και σταθερές κυβερνήσεις. Στο άρθρο αυτό ο νόμος περιγράφεται συνοπτικά για την ανάγκη περιορισμού της έκτασης του άρθρου. Λεπτομερέστερη περιγραφή υπάρχει στο βιβλίο μου «αξιοκρατική πολιτεία», το οποίο έχω παραδώσει σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής.

Α) Για την ανάγκη εκπροσώπησης όλων των πολιτών, θα πρέπει να καταργηθεί το ψηφοδέλτιο επικρατείας, γιατί όσοι περιλαμβάνονται και εκλέγονται από αυτό δεν επιλέγονται, και επομένως δεν εκπροσωπούν κανένα πολίτη αλλά διορίζονται από τον αρχηγό κάθε κόμματος .

Β) Για την ανάγκη εφαρμογής  της βασικής επιταγής του Συντάγματος, ότι κάθε πολίτης έχει το  δικαίωμα χωρίς σοβαρό περιορισμό του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, θα πρέπει να καθιερωθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων για όλη την επικράτεια, στο οποίο θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα κάθε πολίτης που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις του συντάγματος χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα. Σήμερα για να μπορεί κάποιος να θέσει υποψηφιότητα με θεωρητική πιθανότητα εκλογής, πρέπει να δηλώσει υποταγή και να εγγραφεί σε κάποιο κόμμα.

Γ) Για την αποφυγή εκβιασμού των κομμάτων από τους βουλευτές τους σε κρίσιμες ψηφοφορίες, είτε δια της ανεξαρτητοποιήσεώς τους, χωρίς να χάνουν την έδρα, είτε μη ψηφίζοντας τη βασική επιλογή του κόμματος, και αντιστρόφως για την αποφυγή εκβιασμού των βουλευτών από τα κόμματα με την επιβολή κομματικής πειθαρχίας και την απειλή διαγραφής τους, θα πρέπει να ισχύσουν τα κάτωθι:

α) Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές, εκτός αυτών που εκλέγονται από το ανωτέρω ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων. Κάθε βουλευτής που θα θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα του θα χάνει αυτομάτως την έδρα του και δεν θα έχει το δικαίωμα να μεταπηδήσει ως βουλευτής σε άλλο κόμμα.

β) Κανένα κόμμα  δεν έχει το δικαίωμα να διαγράψει βουλευτή του επειδή δεν ψήφησε τη γραμμή του κόμματος όταν υπήρχε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Για την εξασφάλιση του δικαιώματος των βουλευτών να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, για να θέσει ένα κόμμα θέμα κομματικής πειθαρχίας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει συγκληθεί η κοινοβουλευτική του ομάδα, στην  οποία με απόλυτη πλειοψηφία θα καθορίζεται η επίσημη και υποχρεωτική για τους βουλευτές του επίσημη γραμμή του κόμματος σε κάθε περίπτωση. Στη συνεδρίαση αυτή κάθε βουλευτής θα έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δέσμευση ή συνέπεια, να προτείνει και ψηφίσει ότι θέλει. Εάν στη συνεδρίαση της Βουλής, ένας βουλευτής δεν ψηφίσει τη γραμμή του κόμματος που θα έχει καθορισθεί ανωτέρω, ή απόσχει χωρίς λόγο ανωτέρας βίας, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το κόμμα του και θα χάνει την έδρα του.

Δ) Για να εισαχθεί ένα κόμμα στη Βουλή θα πρέπει ψηφοδέλτιό του να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 3%των ψήφων της επικράτειας, όπως σήμερα, το ίδιο ισχύει και για το ενιαίο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Ε) Η κατανομή των 300 εδρών μεταξύ των κομμάτων που εισέρχονται στη Βουλή θα γίνει αναλογικά με το ποσοστό που συγκέντρωσαν και τον ακέραιο αριθμό που θα προκύπτει από την αναλογία αυτή. Το δεκαδικό μέρος της αναλογίας αυτής θα χάνεται για το κάθε κόμμα και το τι θα γίνει με αυτό θα αναλυθεί στη συνέχεια.

ΣΤ) Η κατανομή των επί μέρους βουλευτών κάθε κόμματος, σε κάθε νομό ή περιφέρεια θα γίνεται όπως και σήμερα. Εάν το κόμμα των ανεξαρτήτων υπερβεί το 3% θα εκλεγούν από αυτό μόνο όσοι βουλευτές συγκεντρώσουν ποσοστό μεγαλύτερο του 1% των συνολικών ψήφων της επικράτειας και θα καταλαμβάνουν την έδρα στο νομό που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους και θα προηγούνται των βουλευτών των κομμάτων. Στο ψηφοδέλτιο αυτό θα τίθεται μόνο ένας σταυρός προτίμησης, στα δε υπόλοιπα όπως και σήμερα.

Ζ) Όσος αριθμός εδρών αναλογεί, στα κόμματα που δεν συγκέντρωσαν το 3%, καθώς και όσος αναλογεί στους βουλευτές του κόμματος των ανεξαρτήτων που δεν συγκέντρωσαν το 1%, και όσος προκύπτει από το δεκαδικό μέρος των κομμάτων που συγκέντρωσαν το 3% και χάνονται όπως ανωτέρω, θα διατεθεί στο πρώτο κόμμα και οι βουλευτές που θα καταλάβουν τις έδρες αυτές θα ορίζεται περίπου όπως και σήμερα. Γενικά σε κάθε νομό, θα προηγούνται οι βουλευτές που θα εκλεγούν με βάση όσα αναφέρονται στην παράγραφο Ζ ανωτέρω.

Θεωρώ ότι το ανωτέρω σύστημα είναι δίκαιο και κάθε πολίτης θα εκπροσωπείται από το κόμμα που ψήφισε και εάν αυτό ή ο ανεξάρτητος βουλευτής που ψήφισε δεν μπήκαν στη Βουλή, θα εκπροσωπείται από το πρώτο κόμμα, αλλά αυτό το ενδεχόμενο το γνωρίζουν όταν ψηφίζουν ένα μικρό κόμμα ή έναν ανεξάρτητο, και επομένως γίνεται εν γνώσει τους.