Σαββατοκύριακo
3-4  Ιουνίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4640RSS FEED
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ERANETΜΕDΕΕ- Ενέργεια: Συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων
20/10/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Την 1η Νοεμβρίου2014 ανακοινώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαίκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD, κοινή προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεμένων χωρών/associated countries και των χωρών της Μεσογείου μη κρατών μελών της ΕΕ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/1/2015.

Φορέας:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιοχή υλοποίησης: 'Ολη η Eπικράτεια

Προϋπολογισμός :800.000,00 ευρώ

Θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη:

  • Renewable energies and energy efficiency (call identifier: JC-ENERGY-2014)
  • Water resources management (call identifier JC-WATER-2014)
  • ENERGY-WATER nexus (call identifier: JC-NEXUS-2014

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδάτινοι πόροι,  η ανεπάρκεια και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντική πρόκληση για την περιοχή της Μεσογείου. Σε ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο  απαιτείται σχεδιασμός και συντονισμός των κοινών προσπαθειών και πολιτικών των ενδιαφερομένων χωρών για την αντιμετώπισή τους, με την προαγωγή και αξιοποίηση  της έρευνας και  καινοτομίας.

Στόχος της επικείμενης προκήρυξης είναι η ενεργός συμμετοχή φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των συμμετεχόντων κρατών για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών συνεργασιών/κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας 24 έως 36 μηνών. Στην προκήρυξη θα συμμετέχουν 14 χώρες (Αλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιορδανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Πορτογαλία, Τυνησία, Τουρκία και Ισπανία).

Οι ελληνικοί φορείς-μέλη κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα χρηματοδοτηθούν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 800.000,00 €.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες έως την ημερομηνία της Προκήρυξης (1-11-2014) μπορούν  να απευθυνθούν στο σύνδεσμο :CALL PRE ANNOUNCEMENT / ERANETMED JOINT CALL ON Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region in the following Link: http://www.etrera2020.eu/link-9/168-pre-announcement-of-the-eranetmed-call-on-energy-water-innovation.html