Τετάρτη
8 Ιουλίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3579RSS FEED
ΕΕ -ΤΑΕΕΆτακτο Brexit: Κινητοποίηση Ταμείου Αλληλεγγύης
12/09/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης έως τις 31 ȅκτωβρίου 2019, ή εάν δεν ζητήσει τρίτη παράταση, την οποία θα πρέπει να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ομοφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς συμφωνία και, από την 1η ȃοεμβρίου 2019, θα αποτελεί τρίτη χώρα. Για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός (ΕȀ) αριθ. 2012/2002της 11ης ȃοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιείται, προκειμένου να στηρίηξει τις σχετικές κρατικές δαπάνες

 

Το μέγιστο ετήσιο κονδύλι του ΤΑΕΕ είναι 500 εκατ. EUR σε τιμές 2011. Σε τρέχουσες τιμές, το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 585,8 εκατ. EUR για το 2019 πλέον 597,5 εκατ. EUR για το 2020, δηλαδή σε σύνολο 1 183,3 εκατ. EUR. Ως εκ τούτου, θα είναι διαθέσιμα έως 591,65 εκατ. EUR για τον σκοπό του υπό έκδοση κανονισμού 

 

 

 

 

 

Ο υπό έκδοση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα πάψουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 Συνθήκης ΕΕ, εκτός εάν, έως την ημερομηνία, αυτή έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Μεταξύ άλλων, στην πρόταη κανονισμού προβλέπονται τα εξής:

 

 

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο μπορεί να κινητοποιηθεί όταν το εν λόγω κράτος μέλος υφίσταται σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2·Συνθήκης ΕΕ («αποχώρηση χωρίς συμφωνία»). Η ενίσχυση συνίσταται σε οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 και 2020.

Η ενίσχυση καλύπτει μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών που προκαλούνται άμεσα από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία και προκύπτουν αποκλειστικά από την ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 («δημοσιονομική επιβάρυνση»).

Πότε ελιναι επιλάξιμο ¨ενα κράτος μέλος για ενίσχυση\

 

Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ του.

 

Σημειώνεται, πως μόνο κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Η ενίσχυση που παρέχεται καλύπτει μόνο τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση κατά την οποία θα είχε συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου προσωπικού και των υποδομών.

 

Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

. Η απώλεια εσόδων από κράτος μέλος δεν συνιστά επιλέξιμη δαπάνη. Η τεχνική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, διευθέτησης παραπόνων καθώς και ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, δεν είναι επιλέξιμη για οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο. Οι δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία και την εκτέλεση των ενεργειών μετριασμού της δημοσιονομικής επιβάρυνσης, συμπεριλαμβα νομένου του κόστους της απαραίτητης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, είναι επιλέξιμες ως μέρος του κόστους του έργου.

 

 

 

Κρατικές ενισχύσεις

Για την παροχή αμεσότερης στήριξης στα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για εθνικά μέτρα στήριξης.

Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σημαντικό άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξαιτίας της απώλειας της εύκολης πρόσβασης στην αγορά του ή να επηρεαστούν κατ’ άλλον τρόπο από πιο σύνθετες εμπορικές σχέσεις. Μια συνέπεια θα μπορούσε να είναι η απώλεια θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να λάβουν μέτρα κατά των αρνητικών επιπτώσεων για την αγορά εργασίας θεσπίζοντας καθεστώτα ενισχύσεων σκοπός των οποίων θα είναι να συνδράμουν τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις ώστε να διαχειριστούν την αλλαγή ή θεσπίζοντας μέτρα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης. Θα επηρεαστούν επίσης οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, καθώς θα χρειαστεί να δημιουργήσουν πρόσθετες εγκαταστάσεις υποδομής και να προσλάβουν πρόσθετο προσωπικό σε ορισμένους επηρεαζόμενους κλάδους, εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος.

Για παράδειγμα, οι εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να προβούν σε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και σε ανθρώπινους πόρους στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, ιδίως στα κράτη μέλη που αποτελούν τα κύρια σημεία εισόδου και εξόδου για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δημιουργούν νέους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή επεκτείνουν τους υπάρχοντες στα σημεία εισόδου των εισαγωγών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ. Τα ως άνω είδη δράσεων ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κρατικές δαπάνες, ιδίως σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και στα κράτη μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα. Για τα δημόσια οικονομικά των εν λόγω κρατών μελών, θα μπορούσε να συνιστά μείζονα καταστροφή, που θα είχε ως επακόλουθο επείγουσα ανάγκη για πρόσθετη δημόσια χρηματοδότηση.