Σαββατοκύριακo
20-21  Ιούλιος 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5053RSS FEED
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΤέλος στην απερίσκεπτη διάλυση πλοίων
26/10/2013

Τα σχέδια που συμφώνησαν με τους υπουργούς της ΕΕ προκειμένου να δοθεί τέλος στις πρακτικές διάλυσης παλιών πλοίων νηολογημένων στην ΕΕ στήριξαν οι ευρωβουλευτές.

Η προσάραξη πλοίων σε παραλίες τρίτων χωρών με σκοπό τη διάλυσή τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι επιζήμια για το περιβάλλον, επεσήμαναν οι ευρωβουλευτές που τάχθηκαν υπέρ της ανακύκλωσης πλοίων σε εγκεκριμένες από την ΕΕ εγκαταστάσεις.

Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων

Στο μέλλον, τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υφίστανται διάλυση σε εγκεκριμένες από την ΕΕ εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων, οι οποίες οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι πιστοποιημένες και να επιθεωρούνται τακτικά.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η εκάστοτε εταιρεία ανακύκλωσης πλοίων οφείλει να διασφαλίζει ότι η κάθε μονάδα ανακύκλωσης:

• λειτουργεί σε κατασκευασμένες δομές,
• "έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και λειτουργεί με ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο",
• περιορίζει όλες τις επικίνδυνες ουσίες επί του πλοίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακύκλωσης, ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε αποδέσμευση των υλικών αυτών στο περιβάλλον,
• διαχειρίζεται τα επικίνδυνα υλικά και απόβλητα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης μόνο σε υδατοστεγή δάπεδα με αποτελεσματικά συστήματα αποχέτευσης.

Τα πλοία που είναι νηολογημένα με σημαία κράτους μέλους της ΕΕ αλλά και αυτά που έχουν σημαία τρίτης χώρας καλύπτονται από τον κανονισμό, με την προϋπόθεση ότι φέρουν κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών κατά την άφιξή τους σε λιμένα κράτους μέλους. Σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού, τα κράτη μέλη είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την επιβολή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τη σκοπιμότητα θέσπισης χρηματοδοτικού μέσου το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλή και ορθή ανακύκλωση πλοίων και, αν κριθεί σκόπιμο, θα προβεί σε νομοθετική πρόταση εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί στα πλοία το νωρίτερο σε δύο έτη και το αργότερο 5 έτη μετά από την έναρξη ισχύος του - η ακριβής ημερομηνία εξαρτάται από το πότε η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης που περιέχει ο ευρωπαϊκός κατάλογος υπερβεί το όριο των 2,5 εκατ. τόνων άφορτου εκτοπίσματος.

Οι διατάξεις που διέπουν τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων αρχίζουν να ισχύουν ένα χρόνο μετά από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (δηλαδή 20 μέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).