Δευτέρα
24 Φεβρουαρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3445RSS FEED
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΕ: Νέο σχέδιο δράσης για κυκλική οικονομία
09/10/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Τις πολιτικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2030, καθόρισε το Συμβούλιο, δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στη ρύπανση, στην απώλεια της βιοποικιλότητας και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για φυσικούς πόρους που θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία και τις προοπτικές των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Υπογραμμίζει την ανάγκη να αναληφθεί πρόσθετη δράση για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι για τη βιοποικιλότητα.

Παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μια ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον που θα αντιμετωπίζει πλήρως τα θέματα των ενδοκρινικών διαταρακτών, των συνδυαστικών επιδράσεων των χημικών ουσιών και των νανοϋλικών.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου ενός κοινού οράματος, για την κυκλική οικονομία