Πέμπτη
21 Μαρτίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3105RSS FEED
Η « Ί δ ρ υ σ η» ΔΕΗ 1956 και «Μ ε τ έ π ε ι τ α»!
Γράφει ο
Δημήτρης Καλαντζόπουλος

Η   Η λ ε κ  τ ρ ι κ ή     Ε τ α ι ρ ε ί α    Δ Ε Η, στην παράδοση του έργου. Αμέσως ύστερα  από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο  και τα πολυποίκιλα δεινά του συνεχιζόμενου και επακολουθούντος  εσωτερικού μας  καταστροφικού  πολέμου που προεκλήθη από το Κ.Κ.Ε. και τα παρακλάδια του, η τότε ελληνική  κυβέρνηση του 1951, προκειμένου να επιτευχθεί  ένας νέος  αλλά  και πλήρης  εξηλεκτρισμός της χώρας μας μέχρι και του τελευταίου της χωριού, προέβη σε συμφωνία και υπέγραψε μία 5-ετή σύμβαση   για αυτόν τον σκοπό, με τη μοναδική στην Αμερική  παγκοσμίου φήμης  Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών, την   «Ebasco  Services  Incorporated», η οποία και ανέλαβε να πράξει  τούτο ! Περίοδος εκτελέσεώς  του, τα μέσα του 1951  έως και τα μέσα του 1956 !!!

Και ο υποφαινόμενος, ως πλέον γηραιότερος, ενθυμείται μια άκρως ενδεικτική δική του περίπτωση, ως Διπλ. Μηχανικού  στην απαρχή μάλιστα τότε δημιουργίας της ΔΕΗ, που εξελίσσετο ως η μοναδική επιχείρηση εξηλεκτρισμού της χώρας, από τη διεθνούς φήμης αμερικανική εταιρεία συμβούλων μηχανικών Εbasco, που είχε αναλάβει κατόπιν 5-ετούς  συμβάσεως με την ελληνική κυβέρνηση και χρηματοδότηση εκ του Σχεδίου Μάρσαλ της αμερικανικής μεταπολεμικής βοηθείας, αυτό το πρωτοπόρο και πρωτογενές στην Ελλάδα έργο εξηλεκτρισμού  του συνόλου της χώρας.

Με όλα τα τότε αρχικώς κατά την εν λόγω σύμβαση και ταυτόχρονα εξελισσόμενα έργα- παραγωγής και μεταφοράς (Θερμικές και Υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής και Ηλεκτρικά Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενεργείας).

Η Ebasco τότε εσκόπευε: (α) Να συστήσει έναν πρότυπο και μοναδικό ηλεκτρικό φορέα – που ακολούθως ονομάστηκε Δ.Ε.Η. – σε πλήρη οργάνωση, επάνδρωση προσωπικού και εύρυθμο λειτουργία, ακολούθως δε και παράλληλα να προβαίνει στην εκτέλεση και στην τοποθέτηση σε λειτουργική εκμετάλλευση, ένα πλήρες πρόγραμμα ηλεκτρικών έργων! Καθώς και,

(β) Να επιλέξει και εκπαιδεύσει τα σε κάθε τομέα του υπόψη φορέα, όλο το αναγκαιούν υπεύθυνο προσωπικό, έτσι ώστε τελικά η ούτω προκύπτουσα Δ.Ε.Η. να διαθέτει έ ρ γ α και   π ρ ο σ ω π ι κ ό, σε πλήρη και  σ ω σ τ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α!!!

Προς αυτόν το σκοπό, είχε απαρχής προσληφθεί υπό της Ebaco και ένας σημαντικός αριθμός  ν έ ω ν (κυρίως) διπλωματούχων μηχανικών, οι οποίοι υπεύθυνα και συστηματικά  ε ξ ε π ε δ ε ύ ο ν τ ο, από τους ιδιαίτερα έμπειρους- στον τομέα του έκαστος – αμερικανούς μηχανικούς της Ebasco!!! Ασφαλώς δε και κάτω από τις τελείως  ν ε ο φ α ν ε ί ς  πλέον στη χώρα μας, επιβαλλόμενες απαιτήσεις  των νέων τεχνολογιών, των ηλεκτρικών προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και των μεθόδων εργασίας, αυτού του ν ε ο φ α ν  ο ύ ς  πλέον φ ο ρ έ α της Δ.Ε.Η.

Όλα τα άλλα και ισχύοντα προηγουμένως έως τότε στη χώρα μας, δηλαδή γερμανικοί ηλεκτρικοί κανονισμοί κλπ εγκαταλείφτηκαν, ενώ και όλα τα έως τότε ισχύοντα για οιαδήποτε ηλεκτρικά έργα αντικαταστάθηκαν,  με νέα τοιαύτα !!!

Τούτο δε, διότι είχε κριθεί ότι με το παλαιώτερα ισχύον ηλεκτρικό μοντέλο συστήματος εκτελέσεως αυτών των έργων απανταχού της εκτάσεως της χώρας, θα απέβαινε απολύτως  α δ ύ ν α τ ο ς   ο π λ ή ρ η ς   ε ξ η λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ς  της χώρας απ’ άκρου σε άκρον, βασικά  λ ό γ ω   υ π ε ρ β ά λ λ ο ν τ ο ς   κ ό σ τ ο υ ς  αφενός και πλήρους αδυναμίας εκτελέσεως τέτοιων και μη ανταποκρινομένων στις ελληνικές συνθήκες  έργων, αφετέρου!!! 

Ο κάθε δε τέτοιος  ν έ ο ς  μηχανικός- όπως και ο υποφαινόμενος - παράλληλα και με την μέσα στην Ελλάδα 5-ετή του τέτοια εκπαίδευση στον τομέα υπηρεσίας όπου και είχε τότε επιλεχθεί, η Εbasco και η ελληνική κυβέρνηση με πρόσθετη υποτροφία εγγύς του ενός έτους, πήγαινε στις ΗΠΑ για μια περαιτέρω πιο πρακτική πλέον εξειδίκευση, στον τομέα όπου είχε επιλεχθεί ! 

Για λίγο διάστημα στη Ν. Υόρκη στα κεντρικά γραφεία της Εbasco, καθώς και για ένα άλλο ακόμη πρόσθετο τέτοιο προς πρακτική εξάσκηση, επαρκέστατο χρονικό διάστημα εργασίας – στον τομέα του έκαστος - και σε αντίστοιχο τομέα αμερικανικών ιδιωτικών ηλεκτρικών εταιρειών, όπως όλες τους είναι στις ΗΠΑ !  

Σκοπός της τότε πρωταρχικής κυβερνήσεώς μας και της Εbasco, ήταν όπως η ούτω αναφυόμενη ΔΕΗ, να καταστεί ένα παραδειγματικό τέλειο, υβριδικό πρότυπο των ιδιωτικών  - δ η μ ό σ ι α  δεν υπάρχει  κ α μ μ ί α – ηλεκτρικών επιχειρήσεων της Αμερικής, οι οποίες είναι έτσι φτιαγμένες και διαμορφωμένες, ακόμη δε και παραμένουσες  ε ν   ζ ω ή (!) ,  μ ό ν ο ν    ό τ α ν  παρέχουν  ένα πολύ  ε υ θ υ ν ό  και παράλληλα   πληρέστατα, ένα τελείως  α δ ι ά κ ο π ο  ρεύμα!!! Τα δύο αυτά πρώτιστα και άκρως κρίσιμα για την επιβίωση μιας ηλεκτρικής επιχειρήσεως, ζητήματα!!!

Επιπλέον δε αυτών των δύο προηγουμένων απαιτήσεων, ακόμη και χωρίς να υφίσταται ουδεμία - κ α μ μ ί α   κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η – ούτε  και της παραμικράς τοιαύτης  γ ι α τυχόν  δ ι α κ ο π έ ς, λόγω αναγκαιουσών    εργασιών στα ηλεκτρικά δίκτυα, είτε από  σ υ ν τ ή ρ η σ η  ή και τυχόν σε εκείνα από τις εκεί, β λ ά β ε ς  σε  αυτά !!!

Ο κάθε Αμερικανός πελάτης τους ήταν τελείως αδιανόητο να μένει χωρίς ρεύμα, περισσότερο από δέκα με δεκαπέντε λεπτά και τούτο δε μάλιστα σε τυχόν περιπτώσεις ιδιαίτερα μεμονωμένες και ακραίων συνθηκών! Κάτι τέτοιο καθίσταται απόλυτα πραγματοποιήσιμο και στην εντέλεια μάλιστα, καθότι αυτές οι ηλεκτρικές εταιρείες διαθέτουν στα ηλεκτρικά δίκτυα οπωσδήποτε και  ένα τέτοιο αντίστοιχο κατάλληλο προσωπικό  εναεριτών - τεχνητών, για   ε ρ γ α σ ί ε ς   « υ π ό      τ ά σ η » !!!

Δεδομένου ότι οι πελάτες τους, είναι εκ των πραγμάτων (ex re), υπερμέτρως - θα έλεγε κανείς – απαιτητικοί  και  μ η   α ν ε χ ό μ ε ν ο ι  έστω και τις τυχόν  ο λ ι γ ο λ έ π τ ο υ ς ακόμη, δ ι α κ ο π έ ς ρεύματος !!!

Έτσι δε και ο κάθε τέτοιος Έλληνας μηχανικός, απολάμβανε «ιδίοις  ό μ μ α σ ι ν»  εκείνος εκεί σε αυτές τις  αμερικανικές ηλεκτρικές εταιρείες και στον τομέα του βέβαια, ό ,τι  έκανε – και για όσο χρειαζόταν  πιο μακρύ  διάστημα!  Και μάλιστα επακριβώς όπως θα έπρεπε να κάνει και στη ΔΕΗ αυτός, επανερχόμενος στην Ελλάδα!!!                                                                        

Ο ούτω ειδικευμένος, στις μελέτες, εκμετάλλευση και στις κατασκευές ηλεκτρικών δικτύων υποφαινόμενος, έκανε τούτο  επί 6-μηνο και πλέον στην Florida Power Light  & Co, που εκάλυπτε ολόκληρη την ανατολική ακτή της Florida  -Φλώριντας, καθώς και (για πολύ μικρότερα διαστήματα), σε άλλες ηλεκτρικές επιχειρήσεις, όπως στο Pittsburgh (Πίτσβουργκ}, την Long Island Lighting Co, στο Λόνγκ  Άϊλαντ της Νέας Υόρκης κ.α., προς απόκτηση μιας τέτοιας άμεσης εμπειρίας! 

Όλα τα έργα του εξηλεκτρισμού στην πλήρη έκταση της χώρας είχαν ετοιμασθεί και λειτουργούσαν κανονικά, ενώ είχεν ήδη τοποθετηθεί σε όλα αυτά και το απολύτως αναγκαίο προς μίαν εύρυθμο λειτουργικότητα προσωπικό. Τελείως βέβαια τούτο  ο λ ι γ ο μ ε λ έ ς  κατά περίπτωση, όπως  α π ό λ υ τ α   α ξ ι ο κ ρ α τ ι κ ά  είχε τότε κριθεί από τους Αμερικανούς οργανωτές, προς συμπλήρωση του συνολικού και των επιμέρους οργανογραμμάτων της Ebasco!!!

Σημειώνεται ιδιαίτερα εν προκειμένω και όσον αφορά στο  ο λ ι γ ο μ ε λ έ ς του κάθε τέτοιου προσωπικού, το ό ,τι  είχε ήδη προσμετρηθεί  σε αυτό  και το απαραίτητο στην περίπτωση του προσωπικού  «γ ε γ ο ν ό ς –σ τ ο ι χ ε ί ο», ότι οι υπάλληλοι και οι εκεί κατά τομείς ιθύνοντες, στις μεταξύ τους σχέσεις, ήταν οπωσδήποτε  επιβεβλημένο να  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν   γ ρ ή γ ο ρ α, εύρυθμα και  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά, με  ά μ ε σ ε ς - πρόσωπο με πρόσωπο - και σύντομες τ η λ ε φ ω ν ι κ έ ς συνεννοήσεις και μόνον δε έτσι να λύνονται τα οιαδήποτε τυχόν, συνήθως αναδυόμενα προβλήματα στην εργασία των!!! Κ α τ  α ρ γ η θ ε ί σ η ς ούτω πλέον, προφανώς κατ’ αυτόν τον τρόπο έτσι και της αχρήστου πλέον και τελείως απαραδέκτου  γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α ς !!!  Απαραδέκτου και βαρέως επιβαρυντικού στοιχείου, στο κόστος λειτουργίας της επιχειρήσεως  και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος!!!

Η κατ’ αυτόν τον σωστά προγραμματισμένο τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ ακόμη, τυχόν υ π έ ρ β α σ η  της εν λόγω αρχής, με ίσως ενδεχόμενης παρεισφρήσεως  α κ ό μ α και  ε ν ό ς   έ σ τ ω,   υπεραρίθμου ετέρου  ξένου υπαλλήλου στο ήδη ούτω μελετημένο τέτοιο σύστημα, θα είχε ως οριστική και μη αναστρέψιμη πλέον, την οπωσδήποτε α π ο ρ ρ ί θ μ ι σ η της  ό λ η ς  λειτουργίας του!!!  

Την απαρχή ασφαλέστατα καταστροφής της ΔΕΗ, όπως και ουσιαστικά τούτο έγινε! Και άλλος ακόμη  έ ν α ς   λ ό γ ο ς , μιας πρόσθετης επαυξήσεως της τ ι μ ή ς του ρεύματος!!!

Έτσι είχε πολύ σοφά θα έλεγε κανείς, προγραμματισθεί από τους οργανωτές και επί μακρόν δουλέψει κατ’ αυτόν τον τρόπο προηγουμένως, ακόμη και πριν της παραδόσεως του έργου η υπό ανάδυση  ν έ α   ηλεκτρική επιχείρηση, όπου ό λ α  π ή γ α ι ν α ν  επ’ αρκετό  καιρό,  ρ ο λ ό ι !!!

Κανένα πρόβλημα δεν είχε ποτέ τότε σημειωθεί και η συνολική κατάσταση λειτουργίας της πρωτοπόρου για τη χώρα μας ν έ α ς  τότε  ΔΕΗ, ήταν άψογος! Και διερωτώμεθα από τότε, όλοι μας;;; Tότε, γιατί ύστερα η ΔΕΗ χάλασε;;; Με μια μόνο λέξη, β α σ ι κ ά  τ ι  έ φ τ α ι γ ε;;;

Α π ά ν τ η σ η :: Διότι η  ΔΕΗ, μια ν έ α και πολύφερνος τότε  ν ύ φ η , έ π ε σ ε  στα χέρια  ενός  γ α μ π ρ ο ύ -  του  ελληνικού κράτους (!) -  που  διατηρούσε ενδελεχώς την παραδοσιακή  σ υ ν τ α γ ή  της  πιο  παλιάς και β ά ρ β α ρ η ς   ν ο ο τ ρ ο π  ί α ς,  έναντι εκείνου του αθώου και άβουλου νεογένητου μωρού, αυτής της  καινούργιας  κατάστασης! Eνός δηλαδή και μοναδικού στη χώρα μας  ε ν ι α ί ο υ  φ ο ρ έ α  της ΔΕΗ, που τους παραδόθηκε από την Ebasco!!!

Διότι μόλις προ ολίγου και σκαιότατα, λίγες μόνο στιγμές μετά την υπό της Ebasco παράδοση αυτού του τέλεια λειτουργούντος Ηλεκτρικού Φορέα, εκείνος άρχισε και μάλιστα από τις ίδιες αυτές σ υ μ μ ο ρ ί ε ς  του κράτους  ν α  β ι ά ζ ε τ α ι, κατ’ ελευθέρα βούληση και ιδίαν επωφελή πάντα επιθυμία! Όπως και παρ’ ενός εκάστου, των τέτοιων  ε π ι σ ή μ ω ν «σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν»!!!

Μια πολύ απαίσια, β α ρ β α ρ ι κ ή και τελείως χυδαίας μορφής και πάλι, παράδοση καταστροφικών  εξελίξεων!!! Φαινομενικά, τίποτα άξιον προσοχής! Απασχολημένοι στη ΔΕΗ τότε όλοι μας και συνεχίζοντες  ό,τι συνήθως και προηγουμένως κάναμε, μας ήταν τελείως αδύνατο να παρακολουθούμε επισταμένως μάλιστα και τις οιασδήποτε τυχόν σε όλη την έκταση της επιχειρήσεως,  ν έ ε ς  συνθήκες των προ ολίγου προτέρων καταστάσεων! Κάποια στιγμή όμως, κάποια ώρα, μαθαίναμε τα όσα ν έ α  πράγματα είχαν συμβεί  στο προηγούμενο διάστημα και τούτο υπερέφθανε, για να αρχίσει και  ο  έ ν τ ο ν ο ς   π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς  μας!!!

Για όσους όμως είχαμε πάρει εκείνη την πολύ δαπανηρά υποτροφία μας στην Αμερική, ί σ χ υ ε  - κατά τη σύμβαση που είχαμε πριν να πάμε  υπογράψει - ότι δεν μπορούσαμε να παραιτηθούμε από την επιχείρηση και της εκεί υποχρεωτικής υπηρεσίας μας, για μια κατ’ ελάχιστον πενταετία! Αλλιώς, οφείλαμε να επιστρέψουμε στο κράτος τουλάχιστον στο  τ ρ ι π λ ά σ ι ο, ένα παντελώς  υ π έ ρ ο γ κ ο  και τελείως σε εμάς άγνωστο ποσό, όλων ανεξαιρέτως των τυχόν λεπτομερειακών δαπανών, που για τον καθένα μας είχαν γίνει στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας του!!!

Πρώτα-πρώτα οι κεφαλές της επιχειρήσεως, άλλαζαν ή και συνεπληρούντο, ταχύτατα και ανεξέλεγκτα! Τελείως ν έ α και άγνωστα ξένα  ε π ι χ ε ι ρ ι σ ι α κ ά  άτομα εισήρχοντο – ακόμη και κ α κ ο π ρ ο α ί ρ ε τ α,  θα έλεγα - βάσει πιθανώς κάποιου σχεδίου, στους επιμέρους τομείς της ΔΕΗ και ενώ κανείς από εμάς, δεν το είχε ποτέ ζητήσει !!!

Όλοι σχεδόν οι επιμέρους και ευρύτεροι κατ’ αυτόν τον τρόπο ιθύνοντες, α υ γ α τ ί ζ ο ν τ α ν ! Οι μεταξύ των δε επικοινωνίες περιεπλέκοντο αφάνταστα, αγγίζοντας  μια πλήρως  χ α ώ δ η κατάσταση επικοινωνίας!!!

Καθώς όλοι αυτοί οι εκείνοι πειρατές που είχαν εισβάλλει έτσι στο σπίτι μας το καινούργιο της ΔΕΗ, ήταν   τελείως φυσικό έτσι να λειτουργούν και να καταστρέφουν, όπως εκτός τόπου και χρόνου που βρίσκονταν!!!  Νέα άτομα και παράτυποι ιθύνοντες όλοι τους, που άρχισαν στις μεταξύ τους σχέσεις και συνεννοήσεις, να στέλνουν και να ξαναστέλνουν αλληλογραφίες και αναφορές, ο ένας στον άλλο!!! Και μια επιπλέον, γραφειοκρατική κατάσταση και πάλιν !

Μια άνευ προηγουμένου, πλήρως αθέμιτη και ανεξέλεγκτος κατάσταση, καθώς και παντελώς αινιγματική ως προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και τελείως γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή  πλέον κατάσταση!!! Σε αυτό τούτο,  τ ο   ί δ ι ο   τ ο   κ ε φ ά λ ι, του σώματος της ΔΕΗ ! Β α θ μ ι α ί α μεν, αλλά και επίμονα και  σ τ α θ ε ρ ά!

Το ελληνικό κράτος δηλαδή και όσον αφορά στη ΔΕΗ, επήρε στα χέρια του μια ακραιφνή – οργανωτικώς και λειτουργικώς – Ηλεκτρική Επιχείρηση, αρραγώς  ρ υ θ μ ι σ μ έ ν η  σύμφωνα με τα ορθά πρότυπα δημιουργίας της και προκειμένου να επιτελεί τους προκαθορισμένους, πολλαπλούς και πολύ απαιτητικούς σ κ ο π ο ύ ς   της , στην εντέλεια μάλιστα ! 

Και που δεν ήταν άλλοι διαφορετικοί, στην κυριολεξία τους μάλιστα, από επακριβώς όλων εκείνων των ιδιωτικών ηλεκτρικών επιχειρήσεων στην Αμερική, όπου εμείς οι τότε στη ΔΕΗ ιθύνοντες είχαμε - ο καθείς μας στον τομέα ευθύνης του – προσωπικά μετεκπαιδευθεί και γνωρίζαμε καλά τα εκεί καθήκοντα της εργασίας μας!!! Επιπλέον δε και για το πώς να αντιμετωπίζουμε τις σε εκείνες τις θέσεις μας, την κάθε συνήθη ή και ιδιαίτερη τυχόν κατάσταση, ακόμη δε και τις τυχόν αιφνιδίου μορφής αναφυόμενες νέες καταστάσεις! Ώστε σε κάθε τέτοια περίπτωση, οπωσδήποτε να  ε π ι τ υ γ χ ά ν ο ν τ α ι   ο ι  σ κ ο π ο ί  της επιχειρήσεως και ούτω οι έλληνες πελάτες  της ΔΕΗ, να τυγχάνουν της ιδίας εξυπηρετήσεως, όπως και οι  πολύ απαιτητικοί, αμερικανοί πελάτες !!!

Πράγματα δηλαδή, πολύ εύκολα στην πραγμάτωσή τους και που ασφαλώς θα φάνταζαν τελείως δισεπίλυτα και αδιανόητα για την οπωσδήποτε ενυπάρχουσα στην Ελλάδα  ν ο ο τ ρ ο π ί α  ε υ θ ύ ν η ς  και ε ρ γ α σ ί ας! Πράγματα απλά αλλά και σημαντικότατα, τα οποία όλοι εμείς οι τότε ιθύνοντες τα είχαμε ενδελεχώς μελετήσει, σχεδιάσει και ενστερνισθεί με τους αμερικανούς συμβούλους μηχανικούς και είμαστε πανέτοιμοι  να συνεχίζουμε και να τα εφαρμόζουμε!!!

Και απαντώντας άμεσα, στην σε αυτό οπωσδήποτε πάντα, συνήθη  α δ α ή  ελληνική   ρ η τ ο ρ ι κ ή    α π ά ν τ η σ η : «Ναι, αλλά αυτά που λέτε, θα στοιχίζουν πολλά λεφτά για την πτωχή Ελλάδα (!)». «Μπορούν να γίνονται στην Αμερική, μια πλούσια χώρα (!) , αλλά ΟΧΙ στην Ελλάδα που δεν έχουμε λεφτά για να τα σπαταλάμε, έτσι »!!!

Η δική μας τότε ανταπάντηση, ήταν και  ε ί ν α ι  σ α φ ή ς : «Tούτο εφαρμοζόμενο, όπως και έχει  επισταμένως και ιδιαίτερα μάλιστα σωστά προβλεφθεί με τη ΔΕΗ κατά πρώτον , ό χ ι  μ ό ν ο  δ ε ν   σ τ ο ι χ ί ζ ε ι  απολύτως  τ ί π ο τ α  στους  Έλληνες, ενώ  αντιθέτως τους παρέχει κ α ι  ό λ ε ς εκείνες τις προαναφερθείσες ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  ς, που ποτέ δεν θα μπορούσαν να έχουν, αλλιώς!!!

Ήτοι,  φ θ η ν ό  ρ ε ύ μ α,  σ υ ν ε χ ή   π α ρ ο χ ή  ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα αποκλειστικά χωρίς   κ α μ μ ί α    δ ι α κ ο π ή, κ.α. , !!!  Αλλά α ν τ ι θ έ τ ω ς  μάλιστα, τους κ ά ν ε ι   τ η  ζ ω ή  απείρως πιο ε ύ κ ο λ η   και π ι ο   φ τ η  ν ή , όχι  δε μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και για τα πάντα που εξαρτώνται εκ του ηλεκτρικού ρεύματος!!!

Σ η μ ε ί ω σ η. Στα επόμενα που ακολουθούν το παρόν, θα καταστεί  δυνατόν να γίνουν  βαθύτερα κατανοητά και  αυτά τα μόλις προαναφερθέντα, τα οποία  ίσως κακοβούλως, ενδέχεται πιθανόν να χαρακτηριστούν  ως    α δ ύ ν α τ α   και   μ η   π λ ή ρ ω ς    α ν τ ι λ η π τ ά !

Επαναλαμβάνεται στη προκειμένη περίπτωση ότι όλοι οι επιμέρους σκοποί της ηλεκτρικής επιχειρήσεως  είναι πολλοί και διάφοροι  και ότι η κανονική και ορθή τήρηση του καθενός εξ αυτών  είναι απαρεγκλίτως , άκρως επιτακτική!!! 

Π ρ ω τ ε ύ ω ν   όμως πάντως   και  κυριαρχών   σ κ ο π ό ς,    είναι  η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η   του κάθε  π ε λ ά τ η, ο οποίος  και  είναι εκ των ουκ άνευ για την επιχείρηση, ένα απόλυτο sine qua non  προς  τήρηση, δεδομένου ότι  σε  αυτόν  ακριβώς το  σκοπό  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  και αυτή ταύτη η ύ π α ρ ξ η της ηλεκτρικής  επιχειρήσεως !!! 

Αν θα επιζήσει  δηλαδή τελικώς ή θα πεθάνει  - αυτή ταύτη η   ζ ω ή   τ η ς – πράγμα που σ υ ν ι σ τ ά  και τον  κ α ν ό ν α   για  όλες τις ηλεκτρικές  εταιρείες  παγκοσμίως!  Και πρωτίστως, προς αυτόν τον   μ ο ν α δ ι κ ό   σ κ ο π ό  τους   είναι  και η  νουνεχής και ασφαλής,   αυστηρά  ούτω  επιβεβλημένη,  τ ή ρ η σ η    των   σ κ ο π ώ ν τους !!!

Ήτοι :   «Φ θ η ν ο ύ  ρεύματος και  μιας  ακατάπαυστης  και  παντελώς  α δ ι ά κ ο π η ς  λειτουργίας   χωρίς  ουδεμίαν   αυτού  δ ι’  ο ι ο ν δ ή π ο τ ε   λ ό γ ο ,   τυχόν  επεμβατικής   για τον πελάτη   δ ι α κ ο π ή ς !!!  Και πολύ συγκεκριμένα, ακόμη  και την   ά μ ε σ η  και ταχύτατη  για τον κάθε πελάτη, απόλυτα ικανοποιητική  ε π ί λ υ σ η  του οιουδήποτε  συνήθους ή και τελείως  απρόοπτου  ίσως  προβλήματος,  τυχόν διακοπής του ρεύματος στον πελάτη» !!!

Τούτο δε βάσει της αρχής,  ότι ο κάθε πελάτης, θα πρέπει ανελλιπώς πάντοτε, να  διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα για τις εκεί  σε αυτόν,   χρήσεις του ! Και  εδώ, πολύ σαρκαστικά  ίσως κάποιοι, μειδιώντας   ασφαλώς, θα ερωτήσουν ; Μ α    π ω ς   γ ί ν ε τ α ι , κάτι τέτοιο ;;;

Άμεσος  απάντηση: Μάλιστα, γίνεται !!! Όλα αυτά γίνονται και μάλιστα πανεύκολα, καθώς   και άκρως επιτυχώς, όταν  σωστοί καθόλα  και σώφρονες  στις ευθύνες τους πολιτισμένοι άνθρωποι τα  χειρίζονται και τα αντιμετωπίζουν  σύμφωνα πάντα με τις  θεσπισμένες και ισχύουσες  προδιαγραφές, βάσει των οποίων  το εν λόγω «ηλεκτρικό έργο- επιχείρηση», συνεστήθη !  Ακόμη, τηρουμένων όλων – απασών - των  εκεί παρατιθέμενων λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι α κ ώ ν   στοιχείων !!! Περιληπτικά δε, εκεί όπου καμμία – έστω και απειροελάχιστη  - μία  ακόμη  τυχόν υπέρβαση , δεν είναι δυνατόν να εισχωρεί  ετσιθελικά, γιατί κάνει  βαριά  ζημιά !!!

Άψογο προς τούτο  παράδειγμα, η τεραστία  πληθώρα απασών των ιδιωτικών  ηλεκτρικών επιχειρήσεων της Αμερικής!  Όπου ακόμα και ουδεμία πλέον  δημοσία ηλεκτρική επιχείρηση , δεν υφίσταται!!!

Επιπλέον,  θα μπορούσε ίσως  να παρατεθεί γι αυτό  και ένα  άλλο ακόμη, πολύ  κ ρ ί σ ι μ  ο – άκρως όμως επιτυχές – αντίστοιχο   π α ρ ά δ ε ι γ μ α, μιας τεράστιας «ηλεκτρικής επιχειρήσεως» ξ έ ν η ς χώρας, όπως εκείνης του κράτους του Μ ε ξ ι κ ο ύ !

Σημειωτέον ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με εμάς, στα μέσα του 1951 έως τα μέσα του 1956, τόσον στην Ελλάδα όσο και στο  Μεξικό, είχαν υπογράψει  τις ίδιες  συμβάσεις  με την Ebasco,   για τον πλήρη και σωστό εξηλεκτρισμό  των δύο αυτών χωρών  και τη δημιουργία – όπως  και έγινε – της  «ΔΕΗ»  στην Ελλάδα αφ’ ενός και της  «Ομοσπονδιακής  Επιχείρησης  Ηλεκτρισμού του  Μεξικού», αφ’ ετέρου! Όλοι δε οι Έλληνες μηχανικοί, με υποτροφία τότε στα Γραφεία της Ebasco τη Νέα Υόρκη, το θυμούνται καλά,  γιατί εκεί και είχαν γνωριστεί με τους και πάλιν με υποτροφία ευρισκομένους μηχανικούς του Μεξικού !

Στο Μεξικό, όταν αποχώρησε από εκεί  η  Ebasco,  όπως συνέβη και στην Ελλάδα, η αντίστοιχη εκεί  τρόπον τινά «ΔΕΗ«, δεν διανοήθηκε καν, ούτε και τόλμησε  να  αλλάξει τίποτα απολύτως, στα αρχικώς υπό της Ebasco θεσπισθέντα για το καλό της  χώρας τους και των πολιτών της, θεσμικά προγράμματα και αρχές !

Που  ανάμεσά τους  ευρίσκετο  και κάτι πολύ βασικό  για τη χώρα που ήταν και  ο πρωτεύων θεσμικός κανόνας  ο οποίος  και εκάλυπτε όλες τις δυνατότητες  και για όλες τις εργασίες  στα    υ π ό – τ ά σ η  ηλεκτρικά δίκτυα, οι εκεί εργασίες σε αυτά  να εκτελούνται  γρήγορα, απλά και με μεγάλη επιτυχία,  χ ω ρ ί ς   κ α μ μ ί α    δ ι α κ ο π ή   ηλεκτροδότησης,   για   την κάθε  ύ ψ ο υ ς    τ ά σ  η  στα δίκτυα, μάλιστα!!!  Ένα νέο  ήδη από τότε,  «σ ύ σ τ η μ α» εκπαιδεύσεως και αμέσου εφαρμογής   εναεριτών και εργαλείων,  εκείνο  των   ε ρ γ α σ ι ώ ν    υ π  ό – τ ά σ η !!!

Στο  Μεξικό, με έδρα την πρωτεύουσά  του την   Πόλη του  Μεξικού - την  Mexico City –προελεύσεως Ατζέκων και σε υψόμετρο 2 325 μ και με πληθυσμό  25 εκατομμύρια κατοίκους ( στατιστικά στοιχεία  1972), ιδρύθηκε η  «Ομοσπονδιακή Αρχή Ηλεκτρισμού  του Μεξικού» - «Commission  Federal de         Electricidad» !  Το αντίστοιχο  εκείνη την εποχή, με τη δικιά μας ΔΕΗ !

Η εν λόγω τεράστια Ηλεκτρική Επιχείρηση του Μεξικού δεν είναι ιδιωτική, αλλά είναι απόλυτα μάλιστα  κ ρ α τ ι κ ή, με Πρόεδρο του Διοικητικού της  Συμβουλίου  τον εκάστοτε  Υπουργό Βιομηχανίας  και μέλη του, άλλους Υπουργούς και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς –εκπροσώπους άλλων υπουργείων!!!

Πολύ χαρακτηριστικό όμως στοιχείο για αυτή τη μεγάλη  Ηλεκτρική Εταιρεία και πρώτιστο, καθώς και απόλυτα εξακριβωμένο πλεονέκτημά της  που  διατηρούσε η τέτοια επιχείρηση, ήταν το γεγονός ότι  αδιάλειπτα εκείνη   συνέχιζε  ν α    π α ρ α μ έ ν ε ι   τ ε λ ε ί ω ς   α ν έ γ γ ι χ τ η , από εκεί όπου -  τ έ λ ε ι α   ό π ω ς   ή τ α ν – την  είχε παραδώσει  η  Ebasco, όταν έφυγε από το Μεξικό  to 1956 !!!

Και τούτο βέβαια το γνώριζα πολύ καλά, καθότι  ως Κυβερνήτης  της Διεθνούς Οργανώσεως  Lions  International  για την Ελλάδα  και την Κύπρο  στα μέσα του 1972,  είχα  επισκεφθεί  το Μεξικό  και  το εκεί Διεθνές Συνέδριο αυτής της Οργανώσεως.  Έτσι δε, είχα  επίσης  και  την ευκαιρία  να συναντηθώ και με το Διοικητή  της και Υπουργό Βιομηχανίας, καθώς και να συνδεθώ και πάλιν με τους  παλιούς μου φίλους , μεξικανούς – υποτρόφους τότε το 1954,  στα γραφεία της  Ebasco στη Νέα Υόρκη ! Και τούτο βέβαια το απλό αλλά και βαρυσήμαντο γεγονός, όπως προέκυψε από τις συνεχιζόμενες με εκείνους στο Μεξικό αλληλογραφίες μου,  συνεχιζόταν  αδιάκοπτα και  προοδευτικά,  με μεγάλη επιτυχία και στο απώτερο  μέλλον !!!

Μεταξύ δε όλων των  πολλών και διάφορων  θεσμικών στοιχείων και καταστάσεων  της  Ebasco,   που με τον απόλυτο  σεβασμό της Κυβερνήσεως και του λαού του Μεξικού, συνέχιζαν να διατηρούνται  ανέγγιχτα, αποτελούσε και το ό ,τι  είχαν ήδη από το 1972 , σε πλήρη λειτουργία  και την  α κ ρ ι β ο θ ό ρ η τ η  τώρα ακόμη για εμάς, μεταβολή  όλων των εργασιών , σε «ε ρ γ α σ ί ε ς     υ π ό   τ ά σ η»  στα εναέρια δίκτυά τους , όχι  μόνο  στις  Χαμηλές και Μέσες  Τάσεις, αλλά ακόμη και σε κάποιο τριψήφιο αριθμό τάσεως !

Ό λ α  τους δε λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν  εκεί το 1972, ρ ο λ ό ι !  Και όλα αυτά μου τα είχε δείξει, ο νεαρός τότε – όπως κι εγώ -  το 1954 μεξικανός-συνάδελφος και  φίλος, ο οποίος είχε εκπαιδευθεί -  όπως κι εγώ- με υποτροφία στις ΗΠΑ, αποκλειστικά και σχεδόν μοναδικά, για   ε ρ γ α σ ί ε ς   υ π ό   τ ά σ η   μέχρι   ακόμα  και της  υψηλής τάσεως  των δικτύων τους  115 000  volt   «υ π  ό  - τ ά σ  η», χωρίς κ α μ μ ί α   δ ι α κ ο π ή !!!  Και   με την προοπτική  όπως μέχρι το 1980,  όλες ανεξαιρέτως οι εργασίες   στα δίκτυα  τους   220 000 volt και 400 000 volt,   ν α   ε κ τ ε λ ο ύ τ α ι   υ π ό   τ ά σ η  !!! Όπως και πράγματι, ακόμα   και τούτο άλλωστε έγινε !!!

Ενώ στην Ελλάδα, ακόμη και σήμερα προκειμένου να αλλάξουν ένα στύλο  ή και κάποιο μονωτήρα έστω  στη χαμηλή τάση των 220 volt, παρακάμπτουν και ειλικρινά  α γ ν ο ο ύ ν    ε π ι δ ε ι κ τ ι κ ά   τον κάθε ταλαίπωρο  πολίτη  και τις ανάγκες του  και   δ ι α κ ό π τ ο υ ν   το    ρ ε ύ μ α , μιας ο λ ό κ λ η ρ η ς   εκεί – μικρότερης ή και μεγαλύτερης -  π ε ρ ι ο χ ή ς !!!

 Ακριβώς δε ολίγον προηγουμένως,  προκειμένου να α π ο φ ε υ χ θ ε ί  και παύσει  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  και για να μ η   σ υ μ β α ί ν ο υ ν  τέτοιες απαράδεκτες   ω μ ό τ η τ ε ς ,  ο  ίδιος πάντα ελληνικός λαός  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ,  είχε στερηθεί τα τεράστια  και   στη διάθεσή του ποσά,  που είχαν  ξοδευθεί   για τον    ε ξ η λ ε κ τ ρ ι σ μ ό  της χώρας του, την Ελλάδα!!!  Και αν μη τι άλλο,  τα  τεράστια  πράγματι  επίσης  ποσά που είχαν ξοδευθεί  και  για τη δική μου, σε πολλά μέρη των ΗΠΑ εκπαίδευση !!! Ο π ο ί α   δ ι α φ ο ρ ά    α ν τ ι λ ή ψ ε ω ν,   σε  έ ν α   «ν  έ ο    ά τ ο μ ο »  !!!

Προς σύγκριση με την Ελλάδα, να παρατηρήσουμε  ακόμα ότι  το Μεξικό έχει ένα τεράστιο μέγεθος ,τόσο σε έκταση  ίση με το ¼  εκείνου  των ΗΠΑ και σχεδόν το μισό της Ευρώπης, όσο και  σε εξυπηρετούμενο πληθυσμό, που ανήρχετο το 1972  στα 50 εκατομμύρια !  Το σ υ ν ο λ ι κ ό  π ρ ο σ ω π ι κ ό  της εκεί  Ηλεκτρικής Εταιρείας   τ ο υ   Μ ε ξ ι κ ο ύ   α ν ή ρ χ ε τ ο – βάσει των  τεκμηριωμένων στοιχείων του 1972 -  σ ε   2 8  0 0 0   μ ό ν ο   ά τ ο μ α , ενώ   ε κ ε ί ν ο   τ  η ς   Δ Ε Η  και κατά το ίδιο έτος , έ φ θ α ν ε  αισίως   τ α   3 2   0  0 0   ά τ ο μ α !!!  Τόσο   εξωφρενικά μεγάλο !!!   Ο π ο ί α  πάλι , χ α ρ α κ  τ  η ρ ι σ τ ι κ ή   δ ι α φ ο ρ ά  !!!

Και το 1972 στο  Mexico  City, όπου  και  βρήκα αυτόν τον φίλο μου και συνάδελφο  μεξικάνο, ο οποίος προσωπικά εκεί μου έδειξε τα πάντα, να είναι ήδη και  απαρχής  προηγουμένως,  ο Γενικός  Διευθυντής της «Αρχής Ηλεκτρισμού του Μεξικού», για όλες τις εργασίες  στα Εναέρια Ηλεκτρικά Δίκτυα της  «Αρχής  Ηλεκτρισμού», πάσης  τάσεως !!!

Σημειωτέον ότι και ε κ ε ί ν ο ς, ό π ω ς δε  κ ι   ε γ ώ,  είχαμε  π ά ρ ε ι  την   υ π ο τ ρ ο φ ί α,  με αυτή και μόνο τη    β ά σ η ! Ν α   π ά ρ ο υ μ ε  δηλαδή και εμείς , ύστερα από  την παράδοση της Ebasco στο κράτος,  α υ τ ή ν    τ η ν    ί δ ι α    θ έ σ η !!!

Σύγκριση καταστάσεων εδώ και στο  Μεξικό ! Νέοι και οι δυο  μας -μεξικάνος  ο ένας   και Έλληνας ο  άλλος και  έχοντες  ακριβώς  τα  ίδια προσόντα και εμπειρίες !  Τ ι   έ γ ι ν ε ε κ ε ί ;  Τ ι  έ γ ι ν ε  ε δ ώ ;  Ο  π  ο  ί  α   τεράστια   δ  ι  α φ ο ρ ά,    γ ι α     τ  η  ν    Ε λ λ ά δ α !!!                                                                      

Δυστυχέστατα στην Ελλάδα κάτι τέτοιο και από τότε διακαώς προβλεπόμενο, καθώς και προηγουμένως  τούτο  ήδη  απολύτως  συμφωνηθέν μεταξύ όλων των τότε μερών,  έως και της τελευταίας του  λεπτομερείας, τούτο μετ’ ολίγον ύστερα και με την επέμβαση  όλων των  «κρατικών» – Υπουργείο Βιομηχανίας – και «παρακρατικών» συμπαραμαρτουμένων του, τελείως αυταρχικά και  μετ’ ολίγον ύστερα, ακραιφνώς χουντικά και καταστροφικώ τω τρόπω , δ ε ν   ε π ε τ ρ ά π η    ν α   π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί !!!

Δηλαδή στην Ελλάδα, η   ν έ ο – ι  δ ρ υ θ ε ί σ α    «ΔΕΗ»  υπήχθη αμέσως – τυπικά και   ουσιαστικά -  στο Υπουργείο Βιομηχανίας, όπου οι  εκεί  εξωθεσμικοί μηχανικοί και άλλοι παράγοντες  ήλεγχαν πλήρως τις καταστάσεις στην ΔΕΗ  και ούτω διευκόλυναν τους έξωθεν  ακόμη παροικούντες  -  που με τις ευλογίες του Υπουργείου πάντα  - κατά κανόνα  εισέρρεαν ανενόχλητοι, κατά το δοκούν του εκάστοτε κράτους  και κατά  συνεχώς  αύξοντα  κύματα στη  ΔΕΗ  και  του  κάθε φορά   ν έ ο υ π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ !!! Τα  ούτω   προερχόμενα   κύματα  ν έ ο υ    π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ, προήρχοντο   βασικά  και από τις διάφορες ελληνικές περιφέρειες, του   ε κ ά σ τ ο τ ε  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ !  Πότε την   Μακεδονία, άλλοτε την Κρήτη  ή  την   Θεσσαλία  κ.ο.κ. !!!

Τι άλλο ακόμη φοβερό κτύπημα, έγινε στη ΔΕΗ  ;;;   Απάντηση:  Ο  υποφαινόμενος, αποκλειστικά με την υποτροφία  του και την πολύμηνο παρουσία –εργασίας του,  σε αμερικανικές εκεί ηλεκτρικές επιχειρήσεις, εξετέλεσε  επακριβώς  και με κάθε λεπτομέρεια όλο το φάσμα  των στοιχείων που απαιτούντο  για  τη σύσταση  στην ακολουθούσα  ΔΕΗ, όλων των προς τούτο απαιτουμένων  συνεργείων  εναεριτών,   «ε ρ γ α σ ι ώ ν    υ π ό -  τ ά σ η»!!!

Πριν αυτός δε να φύγει  από την  Ελλάδα η  Ebasco  και ο καθηγητής ΕΜΠ   Γεώργιος Κακριδής   που  τότε είχε τοποθετηθεί ως εκεί Διευθυντής του – πράγμα που κανονικά συνεχίστηκε  και  για κάποιο μικρό ακόμα  διάστημα και στην μετέπειτα ΔΕΗ -  είχαν προηγουμένως  εγκαίρως    επισημάνει  στις σχετικές με την εκπαίδευσή του αλληλογραφίες τους με την  Ebasco  Ν. Υόρκης, αυτό το ιδιαίτερο και κρίσιμο  «σ τ ο ι χ ε ί ο  - κ λ ε ι δ ί»   , για την εύρυθμο λειτουργία της ακολουθούσης   ΔΕΗ,  αυτή βασικά  ν α    ε ί ν α ι    «χ ω ρ ί ς -   δ ι ά κ ο π έ ς»   και  με   «φ θ η ν ό  - ρ ε ύ μ α» !!!

Όταν όμως αυτός γύρισε από τις ΗΠΑ,  είχε Διευθυντή του τότε ακόμη ,  τον Καθηγητή του Γεώργιο Κακριδή – ως και προηγουμένως- για ένα μικρό διάστημα ενώ  και τελείως κανονικά,  ή τ α ν  πλέον ο λ ο σ χ ε ρ ώ ς  και από πάσης απόψεως  υ π  ε ύ θ υ ν ο ς  για την περαιτέρω κατασκευή  όλων  των  Δικτύων  γενικώς ανά τη χώρα!!!

Όλα  δε  πήγαιναν τέλεια – ως και προηγουμένως  όπου παρέμενε ακόμη η  Ebasco – και ουδεμία  παρέκκλιση από τις ήδη  θεσπισμένες  αρχές της, υπό την  ηγεσία εκείνου του σοφού αλλά και παντελώς    α δ έ κ α σ τ ο υ   ανθρώπου , δ ε ν    ε π ε τ ρ ά π η , ούτε και μία στιγμή ,  να λάβει  χώρα !!! Τούτο  δε  πάντως, είχε  ήδη   καίρια και πληρέστατα   μεταφυτευτεί και σε όλους τους  υπ’ αυτόν συνεργάτες του, στη  ΔΕΗ !!!

Πράγμα  που οπωσδήποτε  σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, πολύ  σ η μ α ν τ ι κ ό και επωφελές για την ο λ ό τ η τ  α, την κάθε ολότητα, μικρότερη, μεγαλύτερη ή και αυτό  το  ί δ ι ο  τ ο  κ ρ ά τ ο ς  !!!  Το ό ,τ ι  δηλαδή,  είναι  ο ι  ο λ ί γ ο ι  και μ ό ν ο  αυτοί ,  ο ι  τέτοιου είδους  η θ ι κ ο ί -  η γ έ τ ε ς   σε κάθε  περίσταση, που  είναι  απόλυτα ε π α ρ κ ε ί ς   προκειμένου   α υ τ ο ί  και  μ ό ν ο, να   α ν τ ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν  και  να  δ ι α σ ώ σ ο υ ν  τις  ο π ο υ δ ή π ο τ ε,   άσχημες  καταστάσεις !!!

Ολίγα μόνο παραδείγματα τέτοιων ακραιφνών συνήθων καθημερινών τρόπων  συμπεριφοράς του «μακαριστού» πλέον και  πάντα σε εμάς τους παλιούς, αειμνήστου Καθηγητού μας, Γ. Κακριδή:  α.- Κατά την πενταετία  της  όλης  προετοιμασίας με την  Ebasco  πριν τη ΔΕΗ,  εκείνος είχε φτιάξει  μια ομάδα μηχανικών , με σκοπό την ανεύρεση και ενσωμάτωση στο  πρώτο  στάδιο των χωριών της Ελλάδος, όπου κριτήριο γι αυτό είχε τότε θεσπισθεί  να είναι ο πληθυσμός τους, ως ούτος ανεγράφετο στα τελευταία στατιστικά φύλλα, να ήταν όχι κατώτερος ενός πλήρως καθορισμένου αριθμού ! Ένας εξ αυτών των μηχανικών  όταν είδε ότι  το χωριό καταγωγής του καθηγητού του, υπολειπόταν -έστω και κατ’ ελάχιστα ακόμη - εκείνου του συγκεκριμένου πλέον  ορίου, παρέβη τον κανόνα και το συμπεριέλαβε στα χωριά  εξηλεκτρισμού ! Όταν ο καθηγητής το είδε, τότε μόνος του έσβησε το χωριό του από τα υπόλοιπα και  απάντησε στον εν λόγω μηχανικό   ότι σε τυχόν δεύτερη μια τέτοια παράβαση κανόνων, θα τον απολύσει !!!

 β.- Επειδή ο νόμος στην Ελλάδα ήταν σαφής και ανέφερε ότι οι επιβλέποντες  και υπεύθυνοι  για τον  ηλεκτρισμό μηχανικοί , θα πρέπει να είναι  Μηχανολόγοι- Ηλεκτρολόγοι, ο  εν λόγω  καθηγητής  και με τη σύμφωνη γνώμη  και των άλλων δύο καθηγητών, του καθηγητή  Γεωργίου  Πεζόπουλου , Προέδρου του Δ.Σ.  της  ΔΕΗ και του Καθηγητή   Ιωάννη  Φλαμπουριάρη, Διευθυντού επίσης στη ΔΕΗ, προκάλεσαν απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ βάσει της οποίας ο υποφαινόμενος  συνέχιζε  μεν  την εργασία  του στα δίκτυα – ως και προηγουμένως -  και τώρα συνεπικουρούμενος σε αυτό το έργο από  τον  Διευθυντή της Περιφερείας Πελοποννήσου και Ηπείρου Ανδρέα  Βαρβαγιάννη, επίσης Πολιτικού Μηχανικού και συμμαθητή μου  – ο οποίος και μετατίθετο στην Αθήνα από  την Πάτρα προς τούτο – παράλληλα με την  εργασία τους στην Αθήνα, να  παρακολουθούν και  τα μαθήματα της Σχολής Μηχανολόγων  και Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, καθώς και τις   ασκήσεις στα εργαστήρια, επί μίαν τριετία, ώστε κατόπιν των εξετάσεων και των οκταώρων στο ΕΜΠ, να αποκτήσουν και τον δέοντα  τίτλο του Μηχανολόγου & Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού!                  

Πράγμα που έγινε, πολύ επιτυχώς μάλιστα!!!  Δεδομένου ότι όλοι οι καθηγητές ΕΜΠ έκαναν  και προς  αυτούς– ως  ήταν επιβεβλημένο – άψογα το καθήκον τους. Ίδιαίτερα δε  ο  καθηγητής Γ. Κακριδής – που  εκείνος μας είχε στείλει - στο πρώτο του πρόχειρο διαγώνισμα, σε μια  τυπική άσκηση  όπου και οι δυο μας είχαμε  κάνει ένα  αριθμητικό  μόνο λάθος, τότε την άλλην ημέρα όταν εξεφώνησε  τους βαθμούς, ανακοίνωσε στην  τάξη του Γ’ έτους  που αρχικά τότε είμαστε  ότι είχαμε  πάρει και οι δυο μας, από  ένα ωραίο δύο  (2) στα  δέκα ! Πίσω  στη ΔΕΗ, όταν μας είδε, μας κοίταξε χαμογελώντας  και μας είπε,ότι στη ΔΕΗ μας βαθμολογεί και τους δυο  μας  για  δέκα (10), αλλά στη Σχολή , αυτό γράψαμε και αυτό επήραμε, δηλαδή  τ ο   δ ύ ο (2) !!!

γ.- Είχε ακόμη την ίδια  συνήθη,  κλειστή, περιφραγμένη και   πολύ αποτελεσματική  συμπεριφορά του, όσον αφορά ξένες  και έξωθεν πολιτικού είδους  τυχόν επεμβάσεις  προς τη ΔΕΗ, από οπουδήποτε αυτές και αν προήρχοντο !!!Πολλές τέτοιες  στιγμές, είχε τύχει να είμαι δίπλα του στο γραφείο του και παρακολουθούσα ενεός τα κ ο φ τ ά, λ ί γ α  λόγια των  αρνητικών  απαντήσεών του!!!   

Μια μέρα  δε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα  όταν  το  Yπουργός  Συντονισμού  της Κυβερνήσεως   Δ η μ ή τ ρ ι ο ς    Χ έ λ μ η ς, που ήταν  στενός συγγενής του  και  μιλάγανε  πάμπολλες φορές  για  οικογενειακά ζητήματα, τον  είχε πάρει  τηλέφωνο και πριν τελειώσει  το τηλεφώνημα  του, κάπως  π ο λ ύ   δ ε ι λ ά πάντως,  του ψιθύρισε  ν α   τ ο υ    κ ά ν ε ι   μ ι α    χ  ά ρ η     γ ια  κάτι, στην ΔΕΗ !!!  Όπου τότε  ο καθηγητής,   πολύ σοβαρά και κοφτά του απάντησε, να μην επαναλάβει κάτι τέτοιο άλλη φορά, γιατί αλλιώς θα  αναγκασθεί  ν α   δ ι α κ ό ψ ε ι, κάθε σ χ έ σ η   μαζί του !!!                                                

δ.- . . .  και τελευταίο!  Πολύ σύντομα λίγο ύστερα,  ο  καθηγητής και διευθυντής  μου στη ΔΕΗ  Γ. Κακριδής, δυστυχέστατα για τη Δ Ε Η  και  γ ι α   τη   χ ώ ρ α,   «έ φ υ γ ε» !  Λίγες μόνο μέρες προ  του  θανάτου του, εζήτησα από τη σύζυγό του την άδεια να τον επισκεφθώ στο σπίτι του στην Οδό  Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι. Μου  είπε δε τότε , ναι !,  και  μόνο για  πέντε λεπτά!

 Εκείνος  αραχτός στην καρέκλα του, αλλά και παραμένοντας όμως πάντα  ο καθηγητής –παράδειγμα, ακόμη και  τις πολύ ολίγες  στιγμές   που του  παρέμεναν  πριν να «φύγει»,  στην  ολιγόλεπτη συζήτησή μας  δεν έπαψε ούτε στιγμή, να παραμένει  ο καθηγητής – π α ρ ά δ ε ι γ μ α !!!

Αμέσως μόλις μπήκα στο δωμάτιο του, με ρώτησε :  «Γιατί οι δυο σας (Βαρβαγιάννης κι εγώ)  δεν γράψατε καλά στις εξετάσεις στο μάθημά μου»;  «Eγώ άλλαξα την τελευταία στιγμή τα θέματα  και δεν έβαλα τα πολύ δύσκολα, τις «μαθηματικές  ταυτότητες», γιατί – όπως είπα και στον επιμελητή  μου – εσείς, που να φαντασθείτε ότι θα έβαζα κάτι τέτοιο, πολύ δύσκολο»!!!

Σημειωτέον ότι το μάθημά του στο τελευταίο Ε’ έτος  της Σχολής, ήταν κατά βάση πολύ  δύσκολο!!! Δηλαδή ανώτατα μαθηματικά, αλλά και π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ό έναντι όλων των άλλων μαθημάτων που μπορούσαμε να έχουμε πάρει κι εμείς και  το οποίον μάλιστα από όλους τους συμμαθητές μας, το είχαν πάρει μ ό ν ο   δ ύ ο άλλοι  αριστούχοι σπουδαστές, οι οποίοι βεβαίως επήγαιναν να γίνουν  καθηγητές, σε αυτή την έδρα! Όπως και έγιναν, ύστερα, ο ένας στην Αθήνα και ο άλλος στην Πάτρα ! 

Εμείς είχαμε ρωτήσει τον επιμελητή του και συνάδελφο στη ΔΕΗ, για το τι συνήθως βάζει ο καθηγητής στις εξετάσεις και εκείνος μας είχε πληροφορήσει ότι έβαζε  να λυθούν δύο τέτοιες  μαθηματικές «τ α υ τ ό τ η τ ες», που  διάλεγε  ο καθηγητής από έναν  καταγεγραμμένο  πίνακα         «ά λ υ τ ω ν  ταυτοτήτων», που περιλαμβάνονταν  σε ένα  γερμανικό  επιστημονικό βιβλίο, τότε  στη  ΔΕΗ !                         

«Πάρτε το βιβλίο  αυτό» – μας   είπε -  «και ασχοληθείτε με τη λύση όλων εκεί των  «υ π ε ρ ε κ α τ ό»  και πλέον ταυτοτήτων  και αφού επιτρέπεται  στις εξετάσεις  να έχετε  μαζί σας  όλα τα βοηθήματα και τις εν λόγω  λύσεις τους έτοιμες  μπροστά σας, εσείς απλά  θα  βρείτε  τις δύο εκείνες που θα βάλει και θα τις  αντιγράψετε, όπως ακριβώς τις έχετε λύσει» !

Στη συνέχεια ενημέρωσα  τον καθηγητή, για ό ,τι τότε είχαμε κάνει! Σημειωτέον  ακόμη, ότι για κάνουμε όλες εκείνες τις πάμπολλες λύσεις, είχαμε  ήδη   ασχοληθεί σε πολύμηνο έντονο εργασία επί  του αντικειμένου αυτού και το είχαμε μάθει στην εντέλεια!!! Πλην όμως έτσι, δεν είχαμε καιρό για να ασχοληθούμε και με τα  εύκολα. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν γράψαμε καλά!

Kαι τότε ο καθηγητής, με ρώτησε:  “Γιατί ο επιμελητής δεν μου το είπε, ώστε να μην κάνω αυτή την αλλαγή»; « Σας φοβήθηκε», του είπα! Χαμογέλασε και μου  είπε:  «Λ ί γ ο   α ρ γ ά   τ ώ ρ α, για  να σας  κάνω   δ ι ό ρ θ ω σ η   β α θ μ ο ύ» !!!

Κλείνοντας τώρα το κεφάλαιο,   παρουσίας στην Ελλάδα ανθρώπων όπως ο «μακαριστός» -  αείμνηστος   και πάντοτε  ακόμα  παρών στις σκέψεις όλων των μαθητών του  και συνεργατών του στη ΔΕΗ, Καθηγητής Γεώργιος Κακριδής, θα τολμούσα κι εγώ, πολύ απλά  να  επισημάνω  ότι  για  να μεταβληθούν  επί το  βέλτιστον  οιαιδήποτε  χαμερπείς - σε κάθε βαθμό - και  ανορθόδοξες έκρυθμες καταστάσεις και συνθήκες ζωής σε μια οιαδήποτε   ο λ ό τ η τ α,  δ ε ν    είναι απαραίτητο   ν α   α π α ι τ ο ύ ν τ α ι    π ο λ λ ο ί  ! Φθάνουν  και    υ π ε ρ α ρ κ ο ύ ν,  οι   «π ο λ  ύ   ο λ ί γ ο ι», του φλεγματώδους και αποφασιστικού  πράου   τ ύ π ο υ, του καθηγητή    Γ. Κ α κ ρ ι δ ή  !!!

Η πανάξια χώρα μας, με τον αρχαϊκό πολιτισμό της , είναι το  λ ί κ ν ο   αυτής της τέτοιας γ ε ν ι ά ς ! Δεν απομένουν, παρά κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς   κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή,    Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς !!!

Και κλείνοντας σε αυτό το προκείμενο  σημείο,  το παρατιθέμενο κεφάλαιο  της ταυτόχρονης σχεδόν  «δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς   και  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς» συνάμα   στο  μεταπολεμικό ελληνικό κράτος  ενός   τόσο  τεράστιου   έ ρ γ ο υ, όπως αυτό  ακριβώς  και  της   σημερινής ακόμα  Δ.Ε..Η. και  για το οποίον μάλιστα μια πρώτη τότε ωραία ελληνική κυβέρνηση  του Σαμιώτη  Πρωθυπουργού Θεμιστοκλή Σοφούλη,   είχε οπωσδήποτε διαθέσει  και ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος,  του τότε χρηματισμού της και από το επιβοηθητικό για την ανάπτυξή της  χώρας  Αμερικανικού Σχεδίου Μάρσαλ –τεράστια τότε ποσά – επιτρέψατε μου να τελειώσω , με ένα αρκετά     ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό  κείμενο , της απαισίας  μνήμης, ιδίας εμού εμπειρίας, κατά την τότε θητεία μου,  εκεί!!! 

Μετά τον καθηγητή Γ. Κακριδή, τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος μου, ένας τελείως άσχετος μηχανικός, κάποιος κ. Κ. . . , που προηγουμένως ήταν υπάλληλος σε κάποιο άσχετο Υπουργείο. Αυτός εγκαταστάθηκε  στα γραφεία μας, φέρνοντας μαζί του και έναν  έμπιστο υπάλληλο του  από το υπουργείο που ήταν - τον κ. Λ ά κ η - ο οποίος κυκλοφορούσε ανάμεσα  μας  και ό ,τι άκουγε να λέμε για τον νέο  Διευθυντή, πήγαινε και του το έλεγε!!!   Έτσι ο Διευθυντής είχε βρει τη λύση να έχει ανάμεσά μας το  «μ ά τ ι» του , ώστε εκείνος να ελέγχει πλήρως  αυτή τη  νέα του θέση!!!

Κανονικά λοιπόν, ιεραρχικά κι εγώ, έπρεπε να αναφέρομαι σε αυτόν, ο οποίος και  ήλεγχε ό ,τι έκανα! Μια μέρα που είχα τελειώσει τη συνέντευξη  μου με έναν νεαρό συνάδελφο  και τον είχα ήδη προσλάβει  ως επιβλέποντα μηχανικό  στα έργα κατασκευής των δικτύων σε μια συγκεκριμένη  γεωγραφική περιοχή  κάπου στην περιφέρεια, ο Διευθυντής με φώναξε στο γραφείο του. Μιας και ήταν δίπλα μου ο νέος μηχανικός που είχα ήδη προσλάβει, τον επήρα μαζί μου. Δίπλα στο γραφείο του Διευθυντή , καθόταν  επίσης αραχτός και ο «χ α φ ι έ ς» του, ο κ. Λ ά κ η ς !

Όπως και έπρεπε να κάνω, σύστησα τότε  στον  Διευθυντή τον  νέο διορισμένο  στη  ΔΕΗ από εμένα  Μηχανικό, καθώς και το μέρος όπου  αυτός θα πήγαινε.  Ο Διευθυντής  δεν του είπε λέξη, όπως   κανονικά θα έπρεπε να είχε κάνει,  κι εγώ περίμενα !

Παράλληλα, άρχισα να ενημερώνω το Διευθυντή  για τα νέα προγράμματα που είχα ήδη μεταφέρει στην Ελλάδα  και  στα οποία είχα  επί  μακρόν μετεκπαιδευθεί στην Αμερική, για να τα εφαρμόσει η ΔΕΗ. Και βασικά εκείνα,  που θα επέτρεπαν πλέον  και τις εργασίες  στα δίκτυα  «Υ π ό – Τ ά σ η» !!!  Για να επιτύχουμε στη ΔΕΗ, δύο βασικά πράγματα. Την «τ α χ ε ί α» εξυπηρέτηση  των καταναλωτών», αφ’ ενός  και ένα φ θ η ν ό τ ε ρ ο   ρεύμα, αφ’ ετέρου, με μεθόδους  και εργαλεία που ήξερα πολύ καλά και στα οποία είχα καλά  εκπαιδευθεί  γι’ αυτόν το σκοπό , βάσει της παρασχεθείσης μου υποτροφίας!!!

Ο Διευθυντής με κοίταξε καλά τότε και με έντονα   ε π ι τ α κ τ ι κ ό  και αποφασιστικό  ύ φ ο ς  και τόνο, που δεν επέτρεπε  πλέον καμμία  επ’ αυτών όλων συζήτηση, μου τόνισε, εκπροσωπώντας τη ΔΕΗ : «Ά κ ο υ σ ε    κ α λ ά    π α ι δ ί  μ ο υ !». Και ήμουνα τότε 32 ετών !!!

«Όλα αυτά που έμαθες τόσα χρόνια, με τους Συμβούλους της Ebasco και στην μετεκπαίδευσή σου  με υποτροφία του ελληνικού κράτους, ν α  τ α    ξ ε χ ά σ ε ι ς»!!!  «Εδώ  είναι Ελλάδα  και  θα   κ ά ν ο υ μ ε   ε μ ε ί ς πλέον,  ό ,τι   θ έ λ ο υ μ ε» !!!                                                                                                                                       

Πήρε μια ανάσα, για να δείξει κομμάτι μεγαλοπρέπεια και πρόσθεσε : «Εδώ είναι Ελλάδα  ( και πάλι!), κ ι   ε γ ώ    θ α   σ ο υ   λ έ ω   από εδώ και εμπρός , το   τ ι   ν α    κ ά ν ε ι ς  !!!  Και το         π ω ς   ν α  τ ο   κ ά ν ε ι ς» !!!

Ξερά, πικρά και απαράδεκτα λόγια του φ ε ρ τ ο ύ  αυτού  υ π ε ρ έ λ λ η ν α (!)  υποτίθεται - oι άλλοι της  Ebasco,άραγε τι ήσαν, «Αμερικάνοι πράκτορες(;)» - κ. Διευθυντή, από κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες οπωσδήποτε και βάσει κάποιου προδιαγεγραμμένου και συγκεκριμένου  ιδιοτελούς  των σχεδίου, όπου όλα αυτά και καθόριζαν πλέον την άκρως      κ α τ ι ο ύ σ α    ε ξ έ λ ι ξ η   της  μόλις προ ολίγου α ρ τ ι ό τ α τ α   σ υ σ τ α θ ε ί σ η ς  για το   κ α λ ό   της χ ώ ρ α ς και των π ο λ ι τ ώ ν  της,   ΔΕΗ !

Θα ήθελα άμεσα τότε να αντιδράσω  και να παραιτηθώ εκείνη τη στιγμή ! Δεν μου το επέτρεπε όμως  η σύμβαση  της υποτροφίας μου, δεδομένου ότι τότε  όφειλα να καταβάλλω  στο κράτος , όλα εκείνα τα τ ε ρ ά σ τ ι α  και ακόμα  παντελώς  ά γ ν ω σ τ α  ποσά, με τα οποία με είχε χρεώσει η Ebasco, κατά τη διάρκεια  της υ π ο τ ρ ο φ ί α ς μου !!!  Και τούτο μάλιστα , εις το τ ρ ι π λ ά σ ι ο !  Ποσά βέβαια που είχαν παρθεί α π ό   τ ο ν   κ ο ρ β α ν ά  του ελληνικού κράτους !!!

Μόλις βγήκαμε από το γραφείο του, εγώ μεν  τελείως χαμένος , ο δε νεαρός  τότε μηχανικός  μαζί μου και τον οποίον είχα ήδη προσλάβει  για να εργασθεί πλέον στη ΔΕΗ και μάλιστα με τους καλύτερους τότε όρους, α μ έ σ ω ς   μου ζήτησε  την άδεια να λείψει  για μια ώρα, και έφυγε!

Όταν γύρισε, μου  είπε πολύ απλά : «Κύριε Προϊστάμενε, σας  ευχαριστώ για την πολύ ωραία σας συνέντευξη, που τόσο χάρηκα και που εγκρίνατε την πρόσληψή μου στη ΔΕΗ» !                   «Έπειτα όμως α π ό   ε κ ε ί ν α    π ο υ   ά κ ο υ σ α  από τον κ. Διευθυντή,  είδα πολύ καθαρά ότι στη ΔΕΗ,  δ ε ν    υ π ά ρ χ ε ι    μ έ λ λ ο ν» !!!

«Και τι σκέπτεσαι να κάνεις ;», τον ρώτησα. Εκείνος με κοίταξε χαμογελώντας . «Δεν σκέπτομαι να κάνω  κάτι, γιατί ό ,τι ήταν να κάνω, ήδη  τ ο   έ κ α ν α» !

Ξαφνιάστηκα ! «Τι άραγε ήθελε να πει τούτος ο νεαρός μηχανικός ;». Και ρώτησα , κάπως αμήχανα. «Που σημαίνει ;». «Που σημαίνει, ότι επήγα στην Καναδική Πρεσβεία  και έκανα αίτηση για να πάω εκεί σε κάποια τεχνική επιχείρηση. Μου βρήκαν αμέσως  κάποια θέση . . .  κ α ι   θ α   π ά ω» !!!

Τον άκουσα και μελαγχόλησα !  «Η  Ε λ λ ά δ α    τ ρ ώ ε ι   τ α  π α ι δ ι ά   τ η ς ,  τα  ίδια της       τ α  σ π λ ά χ ν α , της υπάρξεως της» !!!  Σκέφθηκα και του ευχήθηκα καλήν επιτυχία στη Νέα του Πατρίδα !!!  Σε κάποιο δε από τα ταξίδια μου στον Καναδά και  γνωρίζοντας  τη διεύθυνσή του, επήγα και τον συνήντησα. Είχε αποκτήσει μια πολύ σοβαρή  και υπεύθυνη σχέση  εργασίας, ήταν δε μαζί με την προηγουμένως αρραβωνιαστικιά του και στο Καναδά γυναίκα του, ευκατάστατος και ευτυχισμένος στην εκεί οικογένειά του !!!

Ασφαλέστατα  δε, η εν λόγω  - ας την πούμε «π ρ ο ο π τ ι κ ή» -  α σ ύ σ τ ο λ α  και  χ υ δ α ί α  - καθώς  και  ετσιθελικά , είχε πλέον αποφασίσει  για την   τ ύ  χ η    όλων εκείνων  των προηγουμένων  και   τ ε ρ α σ τ ί ω ν  μάλιστα  δ ι α σ τ ά σ ε ω ν      χ ρ η μ  ά τ ω ν    του ελληνικού λ α ο ύ,   που του     ε ί χ α ν     π α ρ α σ χ ε θ ε ί  με την αμερικανική  βοήθεια  του  ειδικού  για τέτοιους σκοπούς -  όπως ο εξηλεκτρισμός  -  Σχεδίου   Μάρσαλ , μαζί και με όλα  τα άλλα  του  ιδίου του ελληνικού κράτους  κρατικά ποσά ,  περιόδου  1951-1956!!! 

 «Φ ε υ , Good  by  Πατρίδα Ελλάδα , σου λένε όλοι αυτοί οι  Ν έ ο ι  μας, από εκείνη την εποχή  που τότε έφευγαν από την πατρίδα τους την Ελλάδα , ο λ ί γ ο ι    μ ό ν ο , έως κ α ι  σ ή μ ε ρ α  που είναι ένας   α μ έ τ ρ η τ ο ς   πλέον   και συνεχώς  α υ ξ α ν ό μ ε ν ο ς   α ρ ι θ μ ός  εκατοντάδων  χιλιάδων , ε κ α τ τ ο μ υ ρ ί ο υ  πλέον  α ρ ι θ μ ό ς    ν έ ω ν   α τ ό μ ω ν  και στη γενικότητά  τους   ν έ ω ν           π α ι δ ι ώ ν  !!! Και εύλογα διερωτάται κανείς , όταν η   στην Ελλάδα ακόμη παραμένουσα  ζ ώ σ α  Ελληνική  Φυλή,   χ ά ν ε ι   τα ίδια της  τ α   σ π λ ά χ ν α  ε κ ε ί ν η   τότε,  τ ι   γ ί ν ε τ α ι  ; ; ; 

Ωϊμέ ! Σαφέστατα  δε  και τούτο,  έχει ήδη  αρχίσει  να διαφαίνεται  καθαρά, από το  γεγονός δηλαδή  πλέον , ότι  αυτή  η α ρ χ α ϊ κ ή  και   μ ο ν α δ ι κ ή   Φ υ λ ή   των   ε λ λ ή ν ω ν , έχει ήδη αρχίσει να         α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι  πλέον  από  μια  αλλοπρόσαλλη   μ ε ί ξ η , πάμπολλων  άλλων  και ήδη εν αναμονή διατελούντων, γειτονικών ή και μη  γειτονικών  Φ υ λ ώ ν , κάθε είδους και πάσης  εκ του πλανήτη  γη ,  προελεύσεως !!!

Αλίμονο ! Ένα πράγμα  ακόμα μας μένει  !  Μ ι α   ω ρ α ί α    α ν ά μ ν η σ η , προτού  να σβήσουμε τελείως !!!   Και    τούτο   μ ό ν ο    εξακολουθεί  για εμάς ,    ν α   π α ρ α μ έ ν ε ι !!!  Και ασύστολα , σήμερα  έχει φθάσει   στο  ξ έ φ ρ ε ν α !                                                                                          

Φ ε υ,  Good  by  Πατρίδα  μας  Ελλάδα, σ ο υ  λ έ ν ε   τ α    ί δ ι α  τα   Π α ι δ ι ά  μας  !!!    Δυστυχώς  για εμάς  τους   «Ν έ ο υ ς»,  Ε σ ύ  «Κ ρ ά τ ο ς   Ε λ λ ά δ α»,  μας   ν τ ρ ό π ι α σ ε ς !!!». Και τούτο  σήμερα, αδιάκοπα  και  α δ ι ά φ ο ρ α   σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν ο   έχει  φθάσει  και  στην εθνική μας  πλέον κατάπτωση ,  σε  μια α ν έ γ γ ι χ τ η   πλέον   τ ρ ε λ ή    και σταθερά αμετακίνητη  ξ έ φ ρ ε ν  η   π ε ρ ι δ ί ν η σ η , πλήρους καταστροφής  !!!  Και τρελοί, εμείς τουλάχιστον, δεν είμαστε !