Σαββατοκύριακo
21-22  Ιούλιος 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2862RSS FEED
Κυριότερες και πιο συχνές αντιδράσεις των αντιβιοτικών με άλλα φάρμακα
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

ΦΑΡΜΑΚΑ

Αυξημένη τοξικότητα σε συγχορήγηση

Καμία αλληλοεπίδραση με

Digoxin

-     Azithromycin

-     Clarithromycin

-     Doxycycline

-     Tetracycline

-     Trimethoprim

-     Aminoglycosides

-     Cephalosporins

-     Clindamycin

-     Fluoroquinolone

-     Linezolid

-     Metronidazole

-     Renicilius

-     Quinulpristine/Dalforpristin

-     Sulfonamides

-     Vancomycin

Phenytoin

-     Chloranphenicol

-     Ciprofloxacin

-     Isoniazid

-     Macrolides (erythrocin, clarithromycin, dirithomycin)

-     Rifampin (μειώνει επίπεδα phenytoin)

-     Sulfonamides

-     Azithromycin

-     Aminoglycosides

-     Cephalosporins

-     Clindamycin

-     Doxycycline

-     Linezolid

-     Metronidazole

-     Άλλες Fluoroquindones

-     Quinulpristin/Dalfopristin

-     Tetracycline

-     Trimethoprin

-     Vancomycin

Theoplylline

-     Clarithromycin

-     Erythromycin

-     Fluoroquindones (Ciprofloxacin)

-     Rifampicin (ελαττώνει επίπεδα της θεοφυλλίνης)

-     Aminoglycosides

-     Azithromycin

-     Cephalosporins

-     Clindamycins

-     Doxycycline

-     Livezolid

-     Metromidazole

-     Penicillins

-     Quinulpristine/Dalfopristin

-     Sulfonamides

-     Tetracyclines

-     Trimethoprins

-     Vancomycin

Warfarin

Sintrom

-     Cefoperazone++

-     Cefoteran++

-     Chloramphenicol

-     Clarithromycin

-     Doxycycline

-     Erythromycin

-     Fluoroquindones (ciprofloxacin, lerofloxacin, ofloxacin).

-     Metronidazole

-     Rifampin (κατεβάζει το INR).

-     Soulfonamides

-     Aminoglycosides

-     Azihromycin

-     Cephalosporins (μερικές)

-     Clindamycin

-     Doxycycline

-     Limezolid

-     Penicillins

-     Quinulpristine/Dalfopristin

-     Tetracycline

-     Rimethoprim

-     Vancomycin

++ Τα φάρμακα αυτά συμμετέχουν στους παράγοντες πήξεως που εξαρτώνται από Βιτ. Κ και όταν συγχορηγούνται με αντιαιμοπεταλιακά και θρομβολυτικά φάρμακα αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης