Παρασκευή
8 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4828RSS FEED
ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΗΜΕΡΑΖητήματα περιβάλλοντος στην ΕΕ
14/05/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Η ΕΕ έχει ένα από τα υψηλότερα στάνταρντς για το περιβάλλον παγκοσμίως, ωστόσο η πολιτική της για το περιβάλλον δεν ήταν πάντα ζήτημα υψηλής πολιτικής σημασίας. Οι εξελίξεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις σε θέματα ενέργειας, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, απαιτούν την πρόσβαση σε πόρους αλλά και τη βιώσιμη χρήση αυτών χωρίς να προκαλούνται περιβαλλοντικά προβλήματα. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ έχει ως εκ τούτου αναδειχθεί ως ένα ζωτικός τομέας της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Σήμερα, οι βασικοί πυλώνες της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ αναφέρονται στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης και την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικό τητας και οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων.

Η Ευρώπη εργάζεται για να προστατεύσει τη φύση και να σταματήσει την εξαφάνιση των απειλούμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων μέσω του δικτύου Natura 2000, ενός δικτύου 26.000 προστατευόμενων φυσικών περιοχών που καλύπτουν σχεδόν το 20% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ. Στις περιοχές αυτές προωθούνται ανθρώπινες δραστηριότητες που δεν απειλούν σπάνια και ευάλωτα είδη ή οικοτόπους.

Επιπλέον, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών που θα ενθαρρυνθούν πολίτες και βιομηχανίες να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους με σύνεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα που προστατεύουν την πραγματική αξία των φυσικών πόρων, περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης και εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα τυγχάνουν διαχείρισης ως πόροι συμβάλλοντας έτσι στη αποτροπή ή τον περιορισμό της κατασπατάλησης του νερού.

Το περιβάλλον στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Το περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής προεδρίας αυτή την εβδομάδα (12 - 16 Μαΐου), καθώς μια σειρά από συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες.

Το Περιβάλλον στο Ζάππειο

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συναντώνται σήμερα για το Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Τα βασικά θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου είναι η Γαλάζια Ανάπτυξη με έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, καθώς και κάποια ειδικά θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Στη συνάντηση, της οποίας θα προεδρεύσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Mανιάτης, θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ, των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και τριών κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργα σίας, στο οποίο θα γίνουν παρουσιάσεις από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του UNEP, Mr. Achim Steiner, με θέμα το UNEA, καθώς και το ρόλο του UNEP στην μετά -2015 αναπτυξιακή agenda.

Γαλάζια Ανάπτυξη

Η Ατζέντα της πρωτοβουλίας αυτής περιλαμβάνει την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη γεωσκόπηση πόρων βαθέων υδάτων, την αντιμετώπιση νέων υπεράκτιων προκλήσεων, την προώθηση νέων τεχνολογιών παρατήρησης ωκεανών, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικό-οικονομική διάσταση. Η «μπλε» οικονομία της Ευρώπης αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και μια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της τάξης των 500 δισ € ετησίως, που αντιστοιχεί, περίπου, στο ήμισυ του επταετή προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σήμερα, η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί επείγουσα δράση. Η υπεραλίευση, η μόλυνση, ο ευτροφι σμός, η ρύπανση και η αυξανόμενη οξίνιση δεν επιτρέπουν στις θάλασσες να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστούν, λαμβάνοντας μια σειρά από αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης και της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, με σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών.

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών και του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου

Στις 15 Μαΐου θα γίνει στην Αθήνα, η κοινή. συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών και του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να συμβάλει στην ενσωμάτωση των αναπτυξιακών και βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών για το περιβάλλον στο πλαίσιο των περιφερειακών προγραμμάτων της πολιτικής των μελών της ΕΕ και των υποψηφίων για ένταξη χωρών.

Οι συναντήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης και της σημασίας της διαβούλευσης για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για την πολιτική συνοχής, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη «Φυσική Ανάπλαση Πόλεων

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη «Φυσική Ανάπλαση Πόλεων: Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης χρησιμοποιώντας φιλικές με το περιβάλλον λύσεις», που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες (13-14 Μαΐου), θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων των σύγχρονων πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθούν καινοτόμα εργαλεία, στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, όπως η ανακύκλωση και η φιλική προς το περιβάλλον ανακαίνιση κτιρίων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οικολογικά υλικά.


Blog:marina anastas.kourbela