Σαββατοκύριακo
18-19  Μαίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4990RSS FEED
Οικονομικοί Αντίλαλοι
15/04/2015

Πρόλογος του βιβλίου

«Το ανά χείρας βιβλίον περιλαμβάνει κείμενα, τα οποία εδημοσιεύθησαν από τις αρχές του 1972 μέχρι τα τέλη του 1976 εντός του πλαισίου του προγράμματος «Οικονομικοί Αντίλαλοι». Επρόκειτο για ένα εβδομαδιαίον σημείωμα οικονομικής επικαιρότητας, το οποίον μου ενεπιστεύθη το BBC. Το σύνολον των δημοσιευθέντων άρθρων ήταν αρκετά μεγαλύτερον, αλλά μετά από σαράντα χρόνια περίπου δεν διεσώθησαν όλα. Επιλογή σημειωμάτων δεν έγινε. Απλώς περιελήφθησαν όσα δεν εχάθησαν. Είχαν γραφή αρκετές βιβλιοκρισίες. Δυστυχώς δεν διεσώθη καμμία. Για λόγους συστηματικούς τα περιλαμβανόμενα άρθρα έχουν χωρισθή σε τρεις κατηγορίες, ήτοι Θέματα Ελληνικά, Βρετανικά και Γενικωτέρου Ενδιαφέροντος. Τέλος, όταν η έκτασις του σημειώματος υπερβαίνει τις 4-5 σελίδες, τούτο σημαίνει ότι αυτό εδημοσιεύθη σε δύο ή περισσότερες συνέχειες. Η αναγραφομένη εις το τέλος ημερομηνία είναι αυτή της τελευταίας εκφωνήσεως. 

Η εργασία αυτή δεν έχει ακαδημαϊκές φιλοδοξίες. Απεφάσισα την έκδοσίν της για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι μου δίδεται η δυνατότητα να ανατρέξω σε μίαν περίοδον της ζωής μου με τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες πλευρές της και να αναφερθώ στην διαβίωσήν μου στην Αγγλία και συνεπώς στο πέρασμά μου από το BBC, το οποίον ήταν, για μένα, ένα άλλο σχολείον. Ο άλλος λόγος είναι τα ίδια τα κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην επικαιρότητα της τότε περιόδου. Πολλά από αυτά είναι ακόμη ενδιαφέροντα, μερικά δε ενδεχομένως και επίκαιρα. Οφείλω να επισημάνω το προφανές, ότι δηλαδή τα δημοσιευόμενα άρθρα είναι δημοσιογραφικά και μάλιστα της ραδιοφωνικής δημοσιογραφίας. Εκ του λόγου τούτου δεν προσφέρονται για επιστημονική κριτική. Απηυθύνοντο τότε προς τον μέσον ακροατήν και τώρα προς τον μέσον αναγνώστην και όχι προς τον ειδικόν επιστήμονα. Όμως παρουσιάζουν ενδιαφέρον, κατά την γνώμην μου, επειδή αναφέρονται σε θέματα, κυρίως οικονομικά, τα οποία απησχόλησαν την ελληνικήν και την διεθνή κοινήν γνώμην πριν από σαράντα χρόνια. 

Η τωρινή δημοσίευσίς τους μού παρέχει την δυνατότητα να επανεξετάσω τα ίδια ζητήματα υπό το πρίσμα των σημερινών αντιλήψεων και εξελίξεων. Τούτο γίνεται μέσω των εισαγωγικών σημειωμάτων, τα οποία συνοδεύουν το κάθε αναπαραγόμενον κείμενον. Τέλος, στα πρωτότυπα κείμενα δεν υπήρχαν προφανώς υποσημειώσεις. Αυτές ετοποθετήθησαν εις τα πλαίσια του παρόντος βιβλίου προς διευκόλυνσιν των αναγνωστών.


Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Βγενόπουλος
ISBN 978-960-02-3069-7
Σχήμα 21x14
Σελίδες 294
Τιμή: € 14,00 (δεν συμπερ. 6,5% ΦΠΑ)
Εκδόσεις Παπαζήση

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης