Δευτέρα
26 Φεβρουαρίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4908RSS FEED
ΜΕ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ 80% ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥΝέα ἒμμετρη μετάφραση Ἰλιάδας καί Ὀδύσσειας
30/09/2017
Ἡ ἒμμετρη Ἰλιάδα καί Ὀδύσσεια εἶναι τά δύο νέα βιβλία τοῦ Κώστα Δούκα
πού ἐξεδόθησαν κυκλοφόρησαν μέσα στό καλοκαίρι ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο
ΑΙΓΗΙΣ στόν Πειραιᾶ καί θά παρουσιασθοῦν ἐπισήμως τίς 2 Ὀκτωβρίου καί
ὣρα 7,30 μμ στήν αἲθουσα τοῦ ἐκδοτικοῦ οἲκου, Βασ. Γεωργίου Α´ἀρ. 11,
ἒναντι του Δημοτικοῦ Θεάτρου.

Ὁ συγγραφέας καί δημοσιογράφος, ὓστερα ἀπό ἐπίμοχθη ἐργασία πολλῶν
ἐτῶν καί μετά ἀπό ἑπτά συνεχεῖς ἐκδόσεις σέ πολλές χιλιάδες ἀντιτύπων
τῆς  μετάφρασης τῶν ἐπῶν σέ πεζό λόγο ἀπό τούς ἐκδοτικούς οἲκους
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ καί ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, ὁλοκλήρωσε τήν μεταγλώττιση σέ σύγχρονη
ἒμμετρη ποίηση σέ δακτυλικό ἑξάμετρο τῶν ἀθανάτων ἒργων τοῦ Ὁμήρου μέ
τήν μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στίς λέξεις τοῦ μεγαλυτέρου ποιητοῦ
ὃλων τῶν αἰώνων.

Συγκεκριμένα ὁ Κ. Δούκας διατηρεῖ ἂνω τοῦ 80% τῶν λέξεων τοῦ Ὁμήρου,
ἀποδεικνύοντας ἒτσι ὃτι ἡ γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἐνιαῖα καί
ἀδιάσπαστη διά μέσου τῶν αἰώνων, καθώς οἱ σύγχρονοι Ἓλληνες
χρησιμοποιοῦν στήν καθημερινή τους ὁμιλία πάνω ἀπό 15.500 λέξεις τοῦ
Ὁμήρου γιά νά ἐκφρασθοῦν, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων εἶναι διεθνεῖς,
χρησιμοποιούμενες ὂχι μόνο ἀπό τίς ἐπιστῆμες, τήν ἰατρική, τήν
ἀστρονομία, τήν φυσική, τήν χημεία, τήν φαρμακολογία, τήν τεχνολογία
κλπ, ἀλλά καί στόν καθημερινό λόγο τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι ἒχουν
παραλάβει μόνο ἀπό τόν Ὃμηρο τουλάχιστον 5.000 λέξεις, χωρίς τίς
ὁποῖες δέν θά μποροῦσαν νά ἐκφρασθοῦν οἱ Ἂγγλοι, οἱ Γάλλοι, οἱ Ἰταλοί,
οἱ Ἱσπανοί, οἱ Γερμανοί κ.ἂ.

Στά προλεγόμενα τῆς Ἰλίαδας ἀναλύεται ἐμπεριστατωμένα τό περιβόητο
Ὁμηρικό Ζήτημα, πού ταλάνισε ἐπί αἰῶνες τήν ἀνθρωπότητα καί πού ἢθελε
τόν Ὃμηρο ἀνύπαρκτο καί τά ἒπη συρραφή διαφόρων ἀσμάτων, τούς δέ
Ἓλληνες…μή γνωρίζοντες τήν γραφή πρό τοῦ 9ου π.Χ. αἰῶνος κατά στούς
λεγόμενους <σκοτεινούς> αἰῶνες ἀπό τόν 9ο μέχρι τόν 11ο π.Χ. αἰῶνες.
Ὃλα αὐτά βέβαια περί <χωριζόντων> καί περί <φοινικισμοῦ> ἒχουν
καταρρεύσει πλήρως ἀπό τούς σύγχρονους μελετητές.

Στά προλεγόμενα τῆς Ὀδύσσειας πάλι ξεκαθαρίζεται, μέ ἐπιχειρήματα πού
ἀντλοῦνται ἀπό τά ἒπη, ἡ ταυτότητα τῆς ἀληθινῆς Ἰθάκης τοῦ Ὁμήρου, καί
μέ τήν παράθεση ἀδημοσίευτου ἂρθρου τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου
καί ἀρχιτέκτονος Γουλιέλμου Νταῖρπφελδ, πού ἐγράφη τό 1902.
Ἡ μετάφραση γίνεται κατά το πλεῖστον στίχο πρός στίχο, μέ ἀντιστοίχιση
τοῦ ἀρχαίου κειμένου ὣστε νά προκύπτουν οἱ διατηρούμενες ἀμετάφραστες
ἀρχαῖες λέξεις στήν σύγχρονη ἑλληνική καί ἡ διαχρονικότητα τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἡ μετάφραση εἶναι γραμμένη στό πολυτονικό καί
τηροῦνται ὃλοι οἱ γραμματικοί καί συντακτικοί κανόνες τῆς γλώσσας μας,
ἡ ὁποία κακοποιεῖται ἐσχάτως βάναυσα κυρίως ἀπό τά ἠλεκτρονικά μέσα
μαζικῆς ἐνημέρωσης.

Ὃλες οἱ ραψωδίες τῆς Ἰλιάδας καί τῆς Ὀδύσσειας κοσμοῦνται μέ εἰκαστικά
τοῦ συγγραφέως ἐμπνευσμένα ἀπό αὐτές.

Ὁ τόμος τῆς Ἰλιάδας περιλαμβάνει 1.031 σελίδες καί τῆς Ὀδύσσειας 815
σελίδες. Εἰδικά χαμηλότερες τιμές γιά ὃσους παραστοῦν στήν ἐκδήλωση.


Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΗΙΣ, τηλ. 210 4100286,
ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο aegis@otenet.gr καί ἀπό τά μεγάλα βιβλιοπωλεῖα
τοῦ κέντρου καί τῆς ἐπαρχίας, ἢ καί μέσω διαδικτύου.
 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης